EpostLösenord


Lagändringar från 2015-03-01

2015-03-01 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Arbetsmiljöförordning SFS 1977:11662015-03-09
Medicintekniska produkter - Förordning SFS 1993:8762015-03-16
REACH - Kemikalier, Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (EG) nr 1907/20062015-03-23
Tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen ( SFS 2009:9272015-04-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442015-04-01
Handel med utsläppsrätter - Förordning SFS 2004:12052015-04-01
Avgifter för prövning och tillsyn enl. miljöbalken SFS 1998:9402015-04-07
*Upphör* Prestandaspecifikationer vid upphandling av utrustning för röntgendiagn SSMFS 2008:422015-05-12
*Upphör* Kemikalieolyckor, förebyggande av allvarliga - Föreskrift AFS 2005:192015-05-31
*Upphör* Klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen 67/548/EEG2015-05-31
Skydd mot olyckor - Lag SFS 2003:7782015-06-01
CLP - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG) nr 1272/20082015-06-01
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:8992015-06-01
Plan- och bygglag SFS 2010:9002015-06-01
Kemikalieolyckor, förebygga & begränsa följderna av, - Lag SFS 1999:3812015-06-01
Trafikförordning SFS 1998:12762015-06-01
*Upphör* Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat 1999/45/EG2015-06-01
*Upphör* Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemi.. SRVFS 2005:22015-06-01
*Upphör* Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:192015-06-01
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:432015-06-01
Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:032015-06-01
Skyltar och signaler AFS 2008:132015-06-01
Inrikes vägtransport, Lag om SFS 1974:6102015-06-12
Avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner SFS 1998:17092015-06-30
Järnvägslag SFS 2004:5192015-07-01
Smittskyddslag SFS 2004:1682015-07-01
Livsmedelsförordning SFS 2006:8132015-07-01
Handel med läkemedel - Lag SFS 2009:3662015-07-01
Energideklaration för byggnader - Lag SFS 2006:9852015-07-01
Socialtjänstlag SFS 2001:4532015-07-01
Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods MSBFS 2015:92015-07-01
*Upphör* Undantag från kravet att föra personlig tidbok och arbetsgivarantecknin VVFS 1995:7882015-07-01
Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2005:292015-07-01
*Upphör* Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods SRVFS 2006:92015-07-01
Kemiska produkter och biotekniska organismer - Föreskrift KIFS 2008:22015-07-01
Hushållning med mark- och vattenområden... SFS 1998:8962015-07-15
Miljösanktionsavgifter SFS 2012:2592015-07-16
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002015-08-01
Miljökonsekvensbeskrivningar SFS 1998:9052015-08-01
Socialavgiftslag SFS 2000:9802015-08-01
Handel med utsläppsrätter - Lag SFS 2004:11992015-08-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862015-08-02
Förbud mot vissa hälsofarliga varor SFS 1999:582015-08-18
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102015-09-01
Producentansvar för returpapper - Förordning SFS 2014:10742015-09-01
Producentansvar för förpackningar - Förordning SFS 2014:10732015-09-01
Fartygssäkerhetsförordning SFS 2003:4382015-09-02
*Upphör* Kvarts AFS 1992:162015-11-02
Kvarts AFS 2015:022015-11-02
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
Vägtrafikregister SFS 2001:6502016-01-01
Vägtrafikregister, Lag om SFS 2001:5582016-01-01
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132016-01-01
Förbud i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska.. SFS 1998:9442016-01-01
Kemiska produkter och biotekniska organismer - Förordning SFS 2008:2452016-01-11
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-07-01
Producentansvar om elutrustning - Förordning SFS 2014:10752018-08-15

Lagändringar (kommande)

2015-07-31 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Handel med utsläppsrätter - Lag SFS 2004:11992015-08-01
Miljökonsekvensbeskrivningar SFS 1998:9052015-08-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002015-08-01
Socialavgiftslag SFS 2000:9802015-08-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862015-08-02
Förbud mot vissa hälsofarliga varor SFS 1999:582015-08-18
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102015-09-01
Producentansvar för returpapper - Förordning SFS 2014:10742015-09-01
Producentansvar för förpackningar - Förordning SFS 2014:10732015-09-01
Fartygssäkerhetsförordning SFS 2003:4382015-09-02
*Upphör* Kvarts AFS 1992:162015-11-02
Kvarts AFS 2015:022015-11-02
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132016-01-01
Förbud i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska.. SFS 1998:9442016-01-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502016-01-01
Vägtrafikregister, Lag om SFS 2001:5582016-01-01
Kemiska produkter och biotekniska organismer - Förordning SFS 2008:2452016-01-11
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-07-01
Producentansvar om elutrustning - Förordning SFS 2014:10752018-08-15
Hem   |   Lagbevakning   |   Min laglista   |   Branschsidor   |