EpostLösenord


Lagändringar från 2015-03-01

2015-03-01 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Arbetsmiljöförordning SFS 1977:11662015-03-09
Avgifter för prövning och tillsyn enl. miljöbalken SFS 1998:9402015-03-15
Trafikförordning SFS 1998:12762015-03-15
Medicintekniska produkter - Förordning SFS 1993:8762015-03-16
REACH - Kemikalier, Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (EG) nr 1907/20062015-03-23
Tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen ( SFS 2009:9272015-04-01
Handel med utsläppsrätter - Förordning SFS 2004:12052015-04-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502015-04-01
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102015-04-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442015-04-01
*Upphör* Prestandaspecifikationer vid upphandling av utrustning för röntgendiagn SSMFS 2008:422015-05-12
*Upphör* Klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen 67/548/EEG2015-05-31
*Upphör* Kemikalieolyckor, förebyggande av allvarliga - Föreskrift AFS 2005:192015-05-31
Plan- och bygglag SFS 2010:9002015-06-01
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132015-06-01
*Upphör* Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemi.. SRVFS 2005:22015-06-01
Skyltar och signaler AFS 2008:132015-06-01
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:432015-06-01
Minderårigas arbetsmiljö AFS 2012:032015-06-01
*Upphör* Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:192015-06-01
Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2005:292015-06-01
CLP - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG) nr 1272/20082015-06-01
*Upphör* Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat 1999/45/EG2015-06-01
*Upphör* Undantag från kravet att föra personlig tidbok och arbetsgivarantecknin VVFS 1995:7882015-07-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002015-07-01
Kemiska produkter och biotekniska organismer - Föreskrift KIFS 2008:22015-07-01
Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods MSBFS 2015:92015-07-01
*Upphör* Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods SRVFS 2006:92015-07-01
Handel med läkemedel - Lag SFS 2009:3662015-07-01
Energideklaration för byggnader - Lag SFS 2006:9852015-07-01
Smittskyddslag SFS 2004:1682015-07-01
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
Vägtrafikregister, Lag om SFS 2001:5582016-01-01
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-07-01
Producentansvar om elutrustning - Förordning SFS 2014:10752018-08-15

Lagändringar (kommande)

2015-07-08 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
Vägtrafikregister, Lag om SFS 2001:5582016-01-01
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-07-01
Producentansvar om elutrustning - Förordning SFS 2014:10752018-08-15
Hem   |   Lagbevakning   |   Min laglista   |   Branschsidor   |   Om Lagpunkten   |   Kontakt   |   Support
Copyright 2005- P.Cap AB