EpostLösenord


Lagändringar från 2015-10-01

2015-10-01 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Handel med utsläppsrätter - Förordning SFS 2004:12052015-10-06
Producentansvar om elutrustning - Förordning SFS 2014:10752015-10-13
Producentansvar för batterier SFS 2008:8342015-10-13
Spridning av vissa biocidprodukter NFS 2015:32015-11-01
Spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:22015-11-01
Elektriska starkströmsanläggningar, utförda ELSÄK-FS 2008:12015-11-01
*Upphävd* Spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 1997:22015-11-01
Kvarts - stendamm i arbetsmiljön AFS 2015:22015-11-02
*Upphör* Anteckningar på diagramblad när fordon används som arbetsredskap m m, F VVFS 1995:7892015-12-01
Långlivade organiska föroreningar (EG) nr 850/20042015-12-04
Farliga kemikalier, export och import av (EU) nr 649/20122015-12-23
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
Vägtrafikregister, Lag om SFS 2001:5582016-01-01
Socialtjänstlag SFS 2001:4532016-01-01
Vägtrafikdefinitioner, Lag om SFS 2001:5592016-01-01
Allmänna vattentjänster SFS 2006:4122016-01-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502016-01-01
Socialavgiftslag SFS 2000:9802016-01-01
Förbud i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska.. SFS 1998:9442016-01-01
Avgifter för prövning och tillsyn enl. miljöbalken SFS 1998:9402016-01-01
Bokföringslag SFS 1999:10782016-01-01
Körkortslag SFS 1998:4882016-01-01
Revisionslagen SFS 1999:10792016-01-01
Avfallsförordning SFS 2011:9272016-01-01
Plan- och byggförordning SFS 2011:3382016-01-01
*Upphör* Vissa åtgärder vid dödsfall inom hälso- och sjukv. SOSFS 1996:292016-01-01
Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:102016-01-01
*Upphävd* Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2007:192016-01-01
Drivmedelslag SFS 2011:3192016-01-01
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102016-01-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002016-01-01
Plan- och bygglag SFS 2010:9002016-01-01
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132016-01-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442016-01-01
Skatt på energi (lag) SFS 1994:17762016-01-01
Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS SFS 1993:3872016-01-01
Årsredovisningslag SFS 1995:15542016-01-01
Mervärdesskattelag SFS 1994:2002016-01-01
Behörighet för elinstallatörer - Föreskrift ELSÄK-FS 2013:12016-01-01
Särskilda bestämmelser om vård av unga SFS 1990:522016-01-01
Ledighet för utbildning i svenska för invandrare SFS 1986:1632016-01-01
Strålskyddslag SFS 1988:2202016-01-01
Trafikförordning SFS 1998:12762016-01-01
Personuppgiftsförordningen SFS 1998:11912016-01-01
Kemiska produkter och biotekniska organismer - Föreskrift KIFS 2008:22016-01-01
Avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner SFS 1998:17092016-01-01
Kupongskattelag SFS 1970:6242016-01-01
ÖverlastningsaVgift, Lag om SFS 1972:4352016-01-01
Studiestödslagen SFS 1999:13952016-01-01
Ellag SFS 1997:8572016-01-01
Kemiska produkter och biotekniska organismer - Förordning SFS 2008:2452016-01-11
Yrkestrafikförordning SFS 2012:2372016-01-18
Förbud mot vissa hälsofarliga varor SFS 1999:582016-01-26
Aktiebolagslag SFS 2005:5512016-02-01
Föräldraledighetslag SFS 1995:5842016-02-01
Anställningsskydd, Lag om (LAS) SFS 1982:802016-02-01
Vibrationer AFS 2005:152016-02-01
REACH - Kemikalier, Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (EG) nr 1907/20062016-02-03
Energideklaration för byggnader - Förordning SFS 2006:15922016-02-15
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:42016-03-01
*Upphör* Omvårdnadsarbete i enskilt hem AFS 1990:182016-03-01
*Upphör* Kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 1993:172016-03-01
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-03-01
*Upphör* Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön AFS 1980:142016-03-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862016-04-01
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Hygieniska gränsvärden AFS 2015:72016-06-01
*Upphör* Hygieniska gränsvärden AFS 2011:182016-06-01

Lagändringar (kommande)

2016-02-11 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Energideklaration för byggnader - Förordning SFS 2006:15922016-02-15
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-03-01
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:42016-03-01
*Upphör* Kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 1993:172016-03-01
*Upphör* Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön AFS 1980:142016-03-01
*Upphör* Omvårdnadsarbete i enskilt hem AFS 1990:182016-03-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862016-04-01
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
*Upphör* Hygieniska gränsvärden AFS 2011:182016-06-01
Hygieniska gränsvärden AFS 2015:72016-06-01
Hem   |   Lagbevakning   |   Min laglista   |   Branschsidor   |   Om Lagpunkten   |   Kontakt   |   Support
Copyright 2005- P.Cap AB