EpostLösenord


Lagändringar från 2015-06-01

2015-06-01 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Inrikes vägtransport, Lag om SFS 1974:6102015-06-12
RoHS - begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektron 2011/65/EU2015-06-24
Avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner SFS 1998:17092015-06-30
Smittskyddslag SFS 2004:1682015-07-01
Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods MSBFS 2015:92015-07-01
Smittspårningspliktiga sjukdomar HSLF-FS 2015:102015-07-01
Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:7632015-07-01
*Upphävd* Smittspårning SOSFS 2005:232015-07-01
Skatt på energi (lag) SFS 1994:17762015-07-01
Särskilda bestämmelser om vård av unga SFS 1990:522015-07-01
Järnvägslag SFS 2004:5192015-07-01
*Upphör* Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods SRVFS 2006:92015-07-01
*Upphävd* Smittspårningspliktiga sjukdomar SOSFS 2012:22015-07-01
*Upphör* Undantag från kravet att föra personlig tidbok och arbetsgivarantecknin VVFS 1995:7882015-07-01
Socialtjänstlag SFS 2001:4532015-07-01
Handel med läkemedel - Lag SFS 2009:3662015-07-01
Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2005:292015-07-01
Livsmedelsförordning SFS 2006:8132015-07-01
Energideklaration för byggnader - Lag SFS 2006:9852015-07-01
*Upphävd* Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria SOSFS 2005:282015-07-01
Hushållning med mark- och vattenområden... SFS 1998:8962015-07-15
Miljösanktionsavgifter SFS 2012:2592015-07-16
Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2000:12015-07-17
Miljökonsekvensbeskrivningar SFS 1998:9052015-08-01
Handel med utsläppsrätter - Lag SFS 2004:11992015-08-01
Kemiska produkter och biotekniska organismer - Föreskrift KIFS 2008:22015-08-01
Socialavgiftslag SFS 2000:9802015-08-01
ÖverlastningsaVgift, Lag om SFS 1972:4352015-08-01
Marknadsföringslag SFS 2008:4862015-08-02
CLP - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EG) nr 1272/20082015-08-14
Jordabalk SFS 1970:9942015-08-17
Förbud mot vissa hälsofarliga varor SFS 1999:582015-08-18
Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:62015-09-01
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102015-09-01
Producentansvar för förpackningar - Förordning SFS 2014:10732015-09-01
Producentansvar för returpapper - Förordning SFS 2014:10742015-09-01
Fartygssäkerhetsförordning SFS 2003:4382015-09-02
Deponering av avfall - Förordning SFS 2001:5122015-09-08
Värmepannor, effektivitetskrav för nya BFS 2011:112015-09-26
Transport av farligt gods på järnväg (RID-S) MSBFS 2015:22015-10-01
Handel med utsläppsrätter - Förordning SFS 2004:12052015-10-06
Producentansvar för batterier SFS 2008:8342015-10-13
Producentansvar om elutrustning - Förordning SFS 2014:10752015-10-13
*Upphävd* Spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 1997:22015-11-01
Spridning av vissa biocidprodukter NFS 2015:32015-11-01
Elektriska starkströmsanläggningar, utförda ELSÄK-FS 2008:12015-11-01
Spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel NFS 2015:22015-11-01
Kvarts - stendamm i arbetsmiljön AFS 2015:22015-11-02
*Upphör* Anteckningar på diagramblad när fordon används som arbetsredskap m m, F VVFS 1995:7892015-12-01
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
*Upphör* Vissa åtgärder vid dödsfall inom hälso- och sjukv. SOSFS 1996:292016-01-01
Ellag SFS 1997:8572016-01-01
Förbud i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska.. SFS 1998:9442016-01-01
*Upphävd* Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2007:192016-01-01
Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:102016-01-01
Strålskyddslag SFS 1988:2202016-01-01
Ledighet för utbildning i svenska för invandrare SFS 1986:1632016-01-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442016-01-01
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002016-01-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502016-01-01
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132016-01-01
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-01-01
Vägtrafikregister, Lag om SFS 2001:5582016-01-01
Drivmedelslag SFS 2011:3192016-01-01
Kemiska produkter och biotekniska organismer - Förordning SFS 2008:2452016-01-11
Vibrationer AFS 2005:152016-02-01
*Upphör* Kränkande särbehandling i arbetslivet AFS 1993:172016-03-01
*Upphör* Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön AFS 1980:142016-03-01
*Upphör* Omvårdnadsarbete i enskilt hem AFS 1990:182016-03-01
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20

Lagändringar (kommande)

2015-11-28 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
*Upphör* Anteckningar på diagramblad när fordon används som arbetsredskap m m, F VVFS 1995:7892015-12-01
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002016-01-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442016-01-01
Inkomstskattelag SFS 1999:12292016-01-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502016-01-01