EpostLösenord


Lagändringar från 2014-09-16

2014-09-16 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Rättspsykiatrisk vård , lag om SFS 1991:11292014-10-02
*Upphör* Producentansvar för elektriska och elektroniska prod. SFS 2005:2092014-10-15
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132014-10-15
Cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor - Författning MSBFS 2014:52014-11-01
Cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor MSBFS 2011:82014-11-01
Avfallsförordning SFS 2011:9272014-11-01
*Upphör* Producentansvar för förpackningar SFS 2006:12732014-11-01
*Upphör* Producentansvar för returpapper SFS 1994:12052014-11-01
Producentansvar för förpackningar - Förordning SFS 2014:10732014-11-01
Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2007:192014-11-04
Utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EG) nr 1451/20072014-11-19
Livsmedelshygien - Föreskrift LIVSFS 2005:202014-12-01
Farliga kemikalier, export och import av (EU) nr 649/20122014-12-01
*Upphör* Märkning och presentation av livsmedel LIVSFS 2004:272014-12-13
*Upphör* Naturområden som avses i miljöbalken NFS 2007:12014-12-18
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:8992014-12-29
*Upphör* Avloppsanläggningar AFS 1984:152014-12-31
*Upphör* Manhål på vissa behållare AFS 1985:102014-12-31
*Upphör* Uppgiftsskyldighet till patientregistret SOSFS 2008:262014-12-31
Marknadsföringslag SFS 2008:4862015-01-01
Transport av farligt gods - Lag SFS 2006:2632015-01-01
Livsmedelsförordning SFS 2006:8132015-01-01
Studiestödslagen SFS 1999:13952015-01-01
Livsmedelslag SFS 2006:8042015-01-01
Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. SFS 2002:2972015-01-01
Vägtrafikregister SFS 2001:6502015-01-01
Socialavgiftslag SFS 2000:9802015-01-01
Skydd mot olyckor - Förordning SFS 2003:7892015-01-01
Förbud mot vissa hälsofarliga varor SFS 1999:582015-01-01
Fartygssäkerhetsförordning SFS 2003:4382015-01-01
Införsel av och handel med sprutor och kanyler - Lag SFS 2012:5952015-01-01
Yrkestrafikförordning SFS 2012:2372015-01-01
Yrkestrafiklag SFS 2012:2102015-01-01
Kamerövervakningslagen SFS 2013:4602015-01-01
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister SOSFS 2013:352015-01-01
*Upphörd* Dokumentation vid handl. av ärenden och genomför. av insatser enl. SoL SOSFS 2006:52015-01-01
Patientlag SFS 2014:8212015-01-01
Plan- och byggförordning SFS 2011:3382015-01-01
Brandfarliga och explosiva varor - Lag SFS 2010:10112015-01-01
Diskrimineringslag SFS 2008:5672015-01-01
Fjärrvärmeförordning SFS 2008:5262015-01-01
Brandfarliga och explosiva varor - Förordning SFS 2010:10752015-01-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442015-01-01
Patientsäkerhetslag SFS 2010:6592015-01-01
Socialförsäkringsbalk SFS 2010:1102015-01-01
Inkomstskattelag SFS 1999:12292015-01-01
Sjuklön (Lag) SFS 1991:10472015-01-01
Transport av farligt gods på järnväg (RID-S) MSBFS 2015:22015-01-01
Särskilda bestämmelser om vård av unga SFS 1990:522015-01-01
Psykiatrisk tvångsvård, lag om SFS 1991:11282015-01-01
Tobakslag SFS 1993:5812015-01-01
Transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) MSBFS 2015:12015-01-01
Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS SFS 1993:3872015-01-01
Arbetsmiljölag SFS 1977:11602015-01-01
Brottsbalken SFS 1962:7002015-01-01
Tryckfrihetsförordning SFS 1949:1052015-01-01
Arbetstidslag SFS 1982:6732015-01-01
Vård av missbrukare i vissa fall - Lag om SFS 1988:8702015-01-01
Tandvårdslag SFS 1985:1252015-01-01
Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:7632015-01-01
Körkortsförordningen SFS 1998:9802015-01-01
Trafikförordning SFS 1998:12762015-01-01
Ellag SFS 1997:8572015-01-01
Revisionslagen SFS 1999:10792015-01-01
Bokföringslag SFS 1999:10782015-01-01
*Upphör* Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll SRVFS 2005:92015-01-01
Årsredovisningslag SFS 1995:15542015-01-01
Patientskadelag SFS 1996:7992015-01-01
Skatt på energi (lag) SFS 1994:17762015-01-01
Mervärdesskattelag SFS 1994:2002015-01-01
*Upphör* Transport av farligt gods på väg och... MSBFS 2012:62015-01-01
*Upphör* Vissa fluorerade växthusgaser (EG) nr 842/20062015-01-01
Miljöbalken SFS 1998:8082015-01-02
Körkortslag SFS 1998:4882015-01-02
ÖverlastningsaVgift, Lag om SFS 1972:4352015-01-02
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002015-02-01
Kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., Förordning om SFS 2004:8652015-03-02
*Upphör* Klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen 67/548/EEG2015-05-31
REACH - Kemikalier, Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (EG) nr 1907/20062015-06-01
*Upphör* Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat 1999/45/EG2015-06-01
Smittskyddslag SFS 2004:1682015-07-01
Energideklaration för byggnader - Lag SFS 2006:9852015-07-01
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
Vägtrafikregister, Lag om SFS 2001:5582016-01-01
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Producentansvar om elutrustning - Förordning SFS 2014:10752018-08-15

Lagändringar (kommande)

2015-01-28 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Offentlighets- och sekretesslag SFS 2009:4002015-02-01