EpostLösenord


Lagändringar från 2014-09-16

2014-09-16 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
Skatt på energi, Lag om SFS 1994:17762014-10-01
Trafikförordning SFS 1998:12762014-10-01
Rättspsykiatrisk vård , lag om SFS 1991:11292014-10-02
*Upphör* Producentansvar för elektriska och elektroniska prod. SFS 2005:2092014-10-15
Miljötillsynsförordning SFS 2011:132014-10-15
Cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor MSBFS 2011:82014-11-01
Cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor - Författning MSBFS 2014:52014-11-01
*Upphör* Producentansvar för returpapper SFS 1994:12052014-11-01
*Upphör* Producentansvar för förpackningar SFS 2006:12732014-11-01
Producentansvar för förpackningar - Förordning SFS 2014:10732014-11-01
Avfallsförordning SFS 2011:9272014-11-01
Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. SOSFS 2007:192014-11-04
Utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EG) nr 1451/20072014-11-19
Farliga kemikalier, export och import av (EU) nr 649/20122014-12-01
Livsmedelshygien - Föreskrift LIVSFS 2005:202014-12-01
*Upphör* Märkning och presentation av livsmedel LIVSFS 2004:272014-12-13
*Upphör* Uppgiftsskyldighet till patientregistret SOSFS 2008:262014-12-31
*Upphör* Avloppsanläggningar AFS 1984:152014-12-31
*Upphör* Manhål på vissa behållare AFS 1985:102014-12-31
Kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., Förordning om SFS 2004:8652015-01-01
Skydd mot olyckor - Förordning SFS 2003:7892015-01-01
Fjärrvärmeförordning SFS 2008:5262015-01-01
Transport av farligt gods - Lag SFS 2006:2632015-01-01
Smittskyddslag SFS 2004:1682015-01-01
Livsmedelslag SFS 2006:8042015-01-01
Diskrimineringslag SFS 2008:5672015-01-01
Införsel av och handel med sprutor och kanyler - Lag SFS 2012:5952015-01-01
Yrkestrafikförordning SFS 2012:2372015-01-01
Kamerövervakningslagen SFS 2013:4602015-01-01
*Upphörd* Dokumentation vid handl. av ärenden och genomför. av insatser enl. SoL SOSFS 2006:52015-01-01
Patientlag SFS 2014:8212015-01-01
Yrkestrafiklag SFS 2012:2102015-01-01
Brandfarliga och explosiva varor - Förordning SFS 2010:10752015-01-01
Brandfarliga och explosiva varor - Lag SFS 2010:10112015-01-01
Patientsäkerhetslag SFS 2010:6592015-01-01
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister SOSFS 2013:352015-01-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442015-01-01
Tandvårdslag SFS 1985:1252015-01-01
Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:7632015-01-01
Vård av missbrukare i vissa fall - Lag om SFS 1988:8702015-01-01
Psykiatrisk tvångsvård, lag om SFS 1991:11282015-01-01
Särskilda bestämmelser om vård av unga SFS 1990:522015-01-01
Arbetstidslag SFS 1982:6732015-01-01
*Upphör* Vissa fluorerade växthusgaser (EG) nr 842/20062015-01-01
Körkortslag SFS 1998:4882015-01-01
Brottsbalken SFS 1962:7002015-01-01
Arbetsmiljölag SFS 1977:11602015-01-01
ÖverlastningsaVgift, Lag om SFS 1972:4352015-01-01
*Upphör* Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll SRVFS 2005:92015-01-01
Ellag SFS 1997:8572015-01-01
Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. SFS 2002:2972015-01-01
Körkortsförordningen SFS 1998:9802015-01-01
Patientskadelag SFS 1996:7992015-01-01
Stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS SFS 1993:3872015-01-01
Mervärdesskattelag SFS 1994:2002015-01-01
Tobakslag SFS 1993:5812015-01-01
Miljöbalken SFS 1998:8082015-01-02
*Upphör* Klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen 67/548/EEG2015-05-31
REACH - Kemikalier, Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning (EG) nr 1907/20062015-06-01
*Upphör* Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat 1999/45/EG2015-06-01
Energideklaration för byggnader - Lag SFS 2006:9852015-07-01
Material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) nr 10/20112015-12-31
Vägtrafikregister, Lag om SFS 2001:5582016-01-01
*Upphör* Utrustning och säkerhetssytem avsedda at användas i explotionsfarliga o 94/9/EC2016-04-20
Producentansvar om elutrustning - Förordning SFS 2014:10752018-08-15

Lagändringar (kommande)

2014-12-21 Hjälp
LagNrÄndringsdatum
*Upphör* Manhål på vissa behållare AFS 1985:102014-12-31
*Upphör* Uppgiftsskyldighet till patientregistret SOSFS 2008:262014-12-31
*Upphör* Avloppsanläggningar AFS 1984:152014-12-31
Transport av farligt gods - Lag SFS 2006:2632015-01-01
Diskrimineringslag SFS 2008:5672015-01-01
Livsmedelslag SFS 2006:8042015-01-01
Brandfarliga och explosiva varor - Lag SFS 2010:10112015-01-01
Fjärrvärmeförordning SFS 2008:5262015-01-01
Skydd mot olyckor - Förordning SFS 2003:7892015-01-01
Biobanker i hälso- och sjukvården m.m. SFS 2002:2972015-01-01
Smittskyddslag SFS 2004:1682015-01-01
*Upphör* Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll SRVFS 2005:92015-01-01
Kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., Förordning om SFS 2004:8652015-01-01
Kamerövervakningslagen SFS 2013:4602015-01-01
Införsel av och handel med sprutor och kanyler - Lag SFS 2012:5952015-01-01
Patientlag SFS 2014:8212015-01-01
Uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister SOSFS 2013:352015-01-01
*Upphörd* Dokumentation vid handl. av ärenden och genomför. av insatser enl. SoL SOSFS 2006:52015-01-01
Patientsäkerhetslag SFS 2010:6592015-01-01
Brandfarliga och explosiva varor - Förordning SFS 2010:10752015-01-01
Skatteförfarandelag SFS 2011:12442015-01-01
Yrkestrafikförordning SFS 2012:2372015-01-01
Yrkestrafiklag SFS 2012:2102015-01-01
Vård av missbrukare i vissa fall - Lag om SFS 1988:8702015-01-01
Brottsbalken SFS 1962:7002015-01-01
*Upphör* Vissa fluorerade växthusgaser (EG) nr 842/20062015-01-01
Särskilda bestämmelser om vård av unga SFS 1990:522015-01-01
Arbetsmiljölag SFS 1977:11602015-01-01
ÖverlastningsaVgift, Lag om SFS 1972:4352015-01-01
Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982:7632015-01-01
Arbetstidslag SFS 1982:6732015-01-01
Psykiatrisk tvångsvård, lag om SFS 1991:11282015-01-01
Körkortsförordningen SFS 1998:9802015-01-01