EpostLösenord


Ordning på lagarna med Lagpunkten

   Minimera

En egen jurist är något som de flesta småföretag knappast håller sig med. Däremot gäller ju samma lagar om arbetsmiljö, produktsäkerhet och miljö för både små och för stora företag oberoende av resurser. Det är därför en rejäl utmaning för mindre och medelstora företag att hålla sig uppdaterade om aktuella föreskrifter, till exempel inför en revision av ett kvalitets- eller miljöledningssystem. Lagpunkten är en webbtjänst som till en rimlig kostnad erbjuder bevakning av regelverket med tanke på efterlevnad av lagstiftningen.

”Alla företag är skyldiga att efterleva lagen. Det kan vara knepigt om man inte har kunskap eller resurser att ständigt bevaka förändringar i olika regler. Vi upptäckte för 7-8 år sedan att det fanns ett behov av en tjänst som hjälpte företag att bevaka de ständiga förändringarna i lagstiftningen och föreskrifter. Resultatet blev Lagpunkten, som erbjuder kunderna ett enkelt upplägg för att hålla ordning och reda på aktuella regelverk. Via Lagpunkten bevakas enbart de lagar och förordningar som påverkar företagets verksamhet”, berättar Natanael Novak, som säljer in tjänsten och ger support till kunder över hela Sverige.
”Idén är att kunden med så lite möda som möjligt skall kunna få uppdaterad information om allt som påverkar till exempel kvalitets- och miljösystem eller arbetsmiljön. Funktionaliteten är uppbyggd så att man kan koppla till och definiera de lagar som är nödvändiga för efterlevnad av lagstiftningen. Kunden får sedan ut en aktuell och smidig lista och kan sedan jämföra kraven med verkligheten i företaget.”
Generellt är det mest miljöcertifierade företag som är kunder hos Lagpunkten. Sådana företag har dels en ambition att bedriva en så miljöskonsam verksamhet som möjligt och dels har de press på sig från kunderna att ha en gällande certifiering enligt t ex ISO 14001.
Natanael tar först reda på hur kunden i dag har löst efterlevnaden.
”Vi hjälper till med att ta fram laglistor och definierar vilka förordningar som man skall följa. Tillsammans tar vi fram den bästa lösningen för kunden.”

Samarbete med branschföreningar

Pedro Capetillo, som arbetat fram konceptet med Lagpunkten och de IT-tekniska lösningarna, säger att det finns två faktorer som gör att tjänsten är attraktiv:
”Dels är det enkelheten, att vi med hjälp av webben upprättar en online laglista, som man kompletterar med nya objekt eller drar ifrån onödiga regelverk allt eftersom situationen förändras. Dels är det samarbetet med branschföreningar, t ex Svensk Plastindustriförening, Stål och Mekangruppen inom Svensk Industriförening, (SINF), Föreningen Svensk Dentalhandel m fl, som gör att vi alltid kan erbjuda ”best practice” när det gäller att efterleva kraven inför certifiering eller revision av kvalitets- och miljöledningssystem.”
Natanael konstaterar att han noterat en ökning av efterfrågan på tjänsten genom att allt fler företag väljer att certifiera sig.
”För vårt pris för ett års användning kan man anlita en ansedd miljöjurist under en knapp timme. Vi bevakar automatiskt all relevant lagstiftning, men kunden kan välja att fylla på med lokala föreskrifter.”
Lagpunkten erbjuder förutom IT-stöd för miljö- eller kvalitetsledningssystem också IT-stöd för hantering av avvikelser. Priset bestäms på basen av antalet anställda i kundföretaget.

 

Elektronikkonsult AB använder Lagpunkten inför revision

Elektronikkonsult i Djursholm norr om Stockholm är ett specialistföretag, ett s k design house, inom kraftelektronik, strömförsörjning och layout av mönsterkort. Användningsområdena är till exempel tåg, industriapplikationer, fordon och mobiltelefonisystem. Elektronikkonsult är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Man har ett eget laboratorium och egna test- och utvecklingsverktyg.
”Våra kunder, främst i Sverige och Norge, köper lösningar av oss i en långsiktig relation. Vi har i dag 19 anställda och en mycket låg personalomsättning – vår kunskap är vårt kapital och vi är mycket måna om att leva upp till rådande lagstiftning”, berättar VD Vidar Wernöe.
Genom branschorganisationen Svensk Elektronik och SINF fick företaget kännedom om Lagpunktens tjänster.
”Eftersom vi regelbundet reviderar våra miljö- och kvalitetsledningssystem måste vi löpande följa upp lagar och förordningar. Lagpunkten verkade vara en enkel och smidig lösning, som kunde underlätta en hel del för oss. Man måste alltid ha koll på vilka lagar som berör företaget, men det viktiga när man har en ISO-certifiering är att ha en strukturerad koll på reglerna. ’Vad i lagen påverkar mig?’ och ’På vilket sätt lever jag upp till kravet?’ är två viktiga frågor man behöver kunna svara på.”
Vidar säger att ur Elektronikkonsults synvinkel är det väsentliga att ha en modell för hur en lagaspekt skall definieras, hur man ser på en enskild indikator som en del av ett system och hur man följer upp den. Ser man t ex på lagkravet om ett systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:3) kan en lagaspekt vara att man gör en riskbedömning, inför åtgärder och gör en uppföljning av dessa. En regelbunden skyddsrond med skyddsombudet blir då en indikator som kan följas upp genom att den faktiskt genomförs.  
”När man genomför skyddsronden dokumenteras resultatet i  ett protokoll, som är enkelt att följa upp,” säger Vidar

 

Farlig spänning, kemikalier, avfall…

Det kan vara knepigt för mindre företag att hålla koll på alla de delar av verksamheten som berörs av t ex arbets- och miljölagstiftningen. Hos Elektronikkonsult försöker man analysera hur arbetsmiljörisker på bästa sätt kan undvikas, t ex eftersom man arbetar med farlig spänning i laboratoriet.
”Ett exempel på lagkravet ’Arbetsplatsens utformning’ (AFS 2009:2) är att vi på ett enkelt sätt kan stänga av all el i labbet från flera brytare. Andra risker är kemikalier för rengöring och avfettning av kretskort. Vi har utfört identifiering och klassning av alla kemikalier och har upprättat en detaljerad kemikalielista. Denna uppdateras kontinuerligt och innehåller information om säkerhetsdatablad. Dessa finns i en egen pärm med flikar för varje kemikalie. Våra revisorer för kvalitet, miljö- och arbetsmiljö uppskattar mycket detta system, som man säger är unikt och ett föredöme för andra företag”, säger Vidar med stolthet.
Han påpekar också att det som är jobbigast är att när man inför ett kvalitets- och miljöledningssystem måste man ta sig genom alla lagar och förordningar.
”Det är en fördel att Lagpunkten erbjuder en branschanpassad lista, där man redan plockat ut de förordningar och lagar som berör vår verksamhet. Ett exempel är hanteringen av avfall, där vi på basen av informationen skrivit en rutin, som följer förordningen till punkt och pricka. Det underlättar vid revisorns eller miljökontrollantens besök – en viktig fördel eftersom våra kunder förutsätter att vi upprätthåller våra certifierade system.”

 

Hem   |   Lagbevakning   |   Min laglista   |   Branschsidor   |   Om Lagpunkten   |   Kontakt   |   Support
Copyright 2005- P.Cap AB