X

Det finns en mängd instanser och myndigheter som har lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd etc. Nedan är en lista över de mest vanliga.
Vi på Lagpunkten utökar hela tiden vår databas. Så om du saknar en instans i listan - ingen fara - vi lägger upp lagar på begäran. Detta innebär att vi försöker hålla mängden lagar i vår databas så lätthanterlig som möjligt för dig som kund. Det gör också vårat arbete för dig lättare. Vi kan fokusera på de lagar du, som kund, faktiskt har nytta utav, och inte de du inte behöver...

SFS


Instans Förkortning
Arbetsmiljöverket AFS
Boverket BFS
Energimarknadsinspektionen EIFS
Elsäkerhetsverket ELSÄK-FS
Folkhälsomyndigheten FOHMFS
Kammarkollegiet KAMFS
Kemikalieinspektionen KIFS
Konsumentverket KOVFS
Livsmedelsverket LIVFS
Läkemedelsverket LVFS
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap  MSB/SRVFS/SÄIFS
Naturvårdsverket NFS/SNFS
Rikspolisstyrelsen RPSFS
Svensk Författningssamling SFS
Svensk Standard SIS
Jordbruksverket SJVFS
Socialstyrelsen SOSFS
Strålsäkerhetsmyndigheten SSMFS
Transportstyrelsen TSFS
Trafikverket TSVFS