X

Nyhetslista

Publicerad den 15 september 2021

Åtta nya särskilt farliga ämnen

Åtta nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Tre av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.

Den 8 juli 2021 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med åtta nya ämnen eller ämnesgrupper:

• 2-(4-tert-Butylbensyl)propionaldehyd och dess individuella stereoisomerer, EC-nummer - , CAS-nummer -
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. Ämnet har förts upp efter förslag från Sverige.

• Ortoborsyra, natriumsalt, EC-nummer 237-560-2, CAS-nummer 13840-56-7
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. Ämnet har förts upp efter förslag från Sverige.

• 2,2-Bis(brommetyl)propan-1,3-diol (BMP), EC-nummer 221-967-7, CAS-nummer 3296-90-0
2,2-Dimetylpropan-1-ol, tribromderivat/3-Brom-2,2-bis(brommetyl)-1-propanol (TBNPA), EC-nummer 253-057-0, CAS-nummer 36483-57-5
2,3-Dibrom-1-propanol (2,3-DBPA), EC-nummer 202-480-9, CAS-nummer 1522-92-5, 96-13-9
Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att ämnena är cancerframkallande.

• Glutaral, EC-nummer 203-856-5, CAS-nummer 111-30-8
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det kan orsaka luftvägsallergi. Ämnet har förts upp efter förslag från Sverige.

• Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP), UVCB-ämnen som består av mer eller lika med 80% linjära kloralkaner med kolkedjelängder mellan C14 till C17, EC-nummer -, CAS-nummer -
Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att ämnena är persistenta, bioackumulerbara och toxiska (PBT) samt mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande (vPvB).

• Fenol, alkyleringsprodukter (främst i paraposition) med C12-rika grenade alkylkedjor från oligomerisering, inklusive alla individuella isomerer och/eller kombinationer därav (PDDP), EC-nummer -, CAS-nummer -
Ämnesgruppen har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt, hormonstörande för människa och hormonstörande i miljön.

• 1,4-Dioxan, EC-nummer 204-661-8, CAS-nummer 123-91-1
Ämnet har förts upp på förteckningen baserat på en sammanvägd bedömning av dess effekter. Ämnet är mycket svårnedbrytbart, har hög rörlighet i vattenmiljön och det kan spridas över långa avstånd på jorden. Det är svårt att rena vatten från ämnet när det har hamnat i miljön, vilket kan vara särskilt bekymmersamt för vår dricksvattenförsörjning. Ämnet är även cancerframkallande.

• 4,4'-(1-Metylpropyliden)bisfenol (bisfenol B), EC-nummer 201-025-1, CAS-nummer 77-40-7
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är hormonstörande för människa och för miljön.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från begäran.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (8)
Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här