X

Nyhetslista

Publicerad den 16 september 2020

En ny socialtjänstlag

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag.

Utredningen föreslår bland annat att:

En ny socialtjänstlag

• det i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst
• begreppet insatser genomgående används i lagen
Socialtjänstens mål
• nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten även ska främja människors jämställda levnadsvillkor
• det i socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
• tillgänglighets begreppet ges en generell betydelse för socialtjänstens verksamhet
• vissa språkliga förändringar genomförs när det gäller benämningar av enskilda

Övergripande planering

• plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen och att det i PBL regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön
• kommunernas ansvar för att planera sina insatser inom socialtjänsten vidgas till att avse alla enskilda
• kommunen, vid planering av insatser till grupper och enskilda, särskilt ska beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser
• skyldigheten att inrapportera ej verkställda beslut förlängs från var tredje månad till var sjätte månad.

Kvalitet inom socialtjänsten

• nuvarande begränsning till verksamhet som rör barn och unga tas bort och att bestämmelsen i stället tar sikte på socialtjänsten verksamhet.
• Socialtjänstlagens bestämmelser om personal med lämplig utbildning och erfarenhet förs samman i socialtjänstlagens kapitel om kvalitet
• regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur myndigheten kan utveckla stödet till kommuner för systematisk uppföljning
• det i socialtjänstlagen anges att enskilda ska bemötas på ett respektfullt sätt

En kunskapsbaserad socialtjänst

• det införs krav på att verksamhet inom socialtjänsten bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
• regeringen tillsätter en utredning som ska utreda hur man kan säkerställa en fungerande och effektiv kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan kommunerna
och mellan kommunerna och staten
• regeringen tillsätter en utredning som ska se över professionens roll och den nuvarande beslutsordningen inom socialtjänstens område

Ny lag om socialtjänstdataregister

• en ny lag beslutas om socialtjänstdataregister
Insatser till enskilda
• skapa en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en eller flera insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning
• socialnämnden ska få tillhandahålla insatser utan behovsprövning till barn som fyllt 15 år oberoende av vårdnadshavarens samtycke
• regeringen ger lämplig myndighet i uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med den föreslagna bestämmelsen
• en kompletterande bestämmelse om andra värden som också ska vara vägledande vid utformningen av insatser till enskilda som ges utan föregående individuell behovsprövning
• insatser för enskildas behov utformas så att de stärker den enskildes möjligheter till ett värdigt liv och till att känna välbefinnande
• en mer generell bestämmelse ska införas om att den enskilde så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges

Förtydligat barnrättsperspektiv

• en kompletterande bestämmelse som anger att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter
• det anges i socialtjänstlagen att den som lämnat information till barnet så långt det är möjligt ska försäkra sig om att barnet har förstått informationen
• det i socialtjänstlagen ska införas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande även inför ett beslut om en utredning ska inledas eller inte
• regeringen ska tillsätta en utredning med uppdraget att utreda behovet av och förutsättningarna för oberoende barnombud
• regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över nuvarande bestämmelser om gallring ifråga om barnakter
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (225)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2020

Tags: socialtjänst

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här