X

Nyhetslista

Publicerad den 14 september 2021

Föreskrifter om elsäkerhet vid arbete upphävs

Efter flera års arbete med både intern och extern referensgrupp har myndigheten beslutat att upphäva Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:1) om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Upphävandet träder i kraft den 1 november i år och föreskrifterna kommer inte att ersättas av nya regler från Elsäkerhetsverket. Istället är det gällande arbetsmiljöregelverk som ska tillämpas.

Elsäkerhetsverket har under flera år arbetat med att analysera och utreda den reglering som finns för elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet. Arbetet har skett i nära dialog med bland annat Arbetsmiljöverket och de företag och organisationer som förväntas följa regelverket. Detta arbete ledde fram till att ett förslag om upphävande av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2006:1 remitterades under maj-juni i år.

Främsta orsaken till upphävandet är att reglerna saknar ett tydligt ansvarsobjekt. Det framgår inte vem som är skyldig att vidta de åtgärder som krävs genom föreskrifterna. Men också otydligheten i förhållande till gällande arbetsmiljöregler har spelat en stor roll i beslutet att upphäva reglerna.

Huvuddelen av remissinstanserna har ställt sig positiva till förslaget. Flera remissinstanser pekar dock på det fortsatta behovet av nära samverkan mellan Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket. Några remissinstanser uttrycker också en önskan om att det även fortsatt ska råda presumtion för svensk standard, genom bindande myndighetsföreskrifter.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (8)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2021

Tags: elsäkerhet , el

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här