X

Nyhetslista

10

sep

2020

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Författare:
I lagrådsremissen föreslås en ny lag om vissa utsläpp av växthusgaser som ersätter lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. De nya bestämmelserna syftar till att genomföra nödvändiga ändringar i svensk rätt med anledning av EU:s utsläppshandelsdirektiv och ett ändringsdirektiv inför den fjärde handelsperioden.
Kommentarer (0)
Antal visningar (14)
Betyg: Inga betyg

8

sep

2020

Nya regler för avfallshantering och återvinning

Författare:
Den 5 juli börjar flera nya regler gälla för avfallshantering och återvinning. Målen med de nya reglerna är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Ändringarna är en följd av att Europeiska unionens råd under 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (24)
Betyg: Inga betyg

8

sep

2020

Behandling av farligt avfall rapporteras på nytt sätt från 1 november

Författare:
Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter, som behandlare av avfall, ska rapportera uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.
Kommentarer (0)
Antal visningar (26)
Betyg: Inga betyg

7

sep

2020

Ny europeisk databas för varor och gifter

Författare:
Från och med den 5 januari 2021 måste varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av mer än 0,1 viktprocent lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Kraven gäller inte återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, som till exempel butiker.
Kommentarer (0)
Antal visningar (21)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter september 2020

Tags:

3

sep

2020

Energihushållningsreglerna i BBR ändras

Författare:
Boverket har fattat beslut om ändrade energihushållningsregler i BBR. Ändringarna innebär i korthet att kravnivåer justeras och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energihushållningsreglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem. Ändringarna i energihushållningsreglerna i BBR baseras på en ändrad lydelse i plan- och byggförordningen. Reglerna träder i kraft den 1 september 2020, samtidigt som ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft.
Kommentarer (0)
Antal visningar (24)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här