X

Nyhetslista

Publicerad den 29 december 2017

Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

Boverket presenterar två åtgärdsförslag vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare. Det ena åtgärdsförslaget är att anmälningsplikten i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF utökas så att samtliga byten av fastbränsleanordningar ska anmälas till kommunen. Det andra åtgärdsförslaget är att införa en skrotningspremie som ges för pannor eller rumsvärmare tillverkade år 2007 eller tidigare och för vilken ett skrotningsintyg finns utfärdat.

Boverket fick i regleringsbrev för 2017 i uppdrag att lämna förslag på hur det kan säkerställas att existerande regler följs vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare. Uppdraget är formulerat med utgångspunkt i att det finns en relativt stor andrahandsmarknad för sådana produkter och att det sker byten där fastbränsleanordningar ersätts med produkter som inte bidrar till att byggnaden uppfyller kraven.

Uppdraget är formulerat med utgångspunkt i att det finns en relativt stor andrahandsmarknad för sådana produkter och att det sker byten där fastbränsleanordningar ersätts med produkter som inte bidrar till att byggnaden uppfyller kraven.

Boverket har valt att avgränsa uppdraget till att säkerställa att Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, om utsläpp från byggnader med småskaliga fastbränsleanordningar uppfylls.

Boverket presenterar två åtgärdsförslag som kan genomföras självständigt eller tillsammans. Åtgärderna bör kombineras med informationsinsatser för att få önskad effekt.

Det ena åtgärdsförslaget är att anmälningsplikten i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF utökas så att samtliga byten av fastbränsleanordningar ska anmälas till kommunen. Därigenom kommer fler byten under kommunens kontroll. I dagsläget omfattas endast installation och väsentliga ändringar av eldstad av anmälningsplikt. Åtgärden kan väntas bidra till att reglerna följs vid byte och är samtidigt det åtgärdsförslag som medför den minsta systemförändringen.

Det andra åtgärdsförslaget är att införa en skrotningspremie som ges för pannor eller rumsvärmare tillverkade år 2007 eller tidigare och för vilken ett skrotningsintyg finns utfärdat. Skrotningspremien stävjar att anordningarna säljs på andrahandsmarknaden och fungerar som en informationsbärare. Avsikten är att de äldre anordningarna ska tas hand om inom ramen för det ordinarie avfallshanteringssystemet utan att detta ska behöva ändras.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (900)
Skriv ut

Fler länkar

  • BoverketRegelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här