X

Direkt

Lagpunktens tjänst Direkt innebär en viktig hjälp för de företag som tillhör en ansluten branschförening. Direkt ger företaget en direktlaglista.

En direktlaglista innehåller lagar och tydliga formuleringar på hur företaget ska göra för att efterleva lagen.

För många är det en utmaning att förstå exakt vilka krav en lag eller en förordning ställer på verksamheten. Hur påverkar den här lagen oss? Hur ska vi göra för att efterleva på det sättet som det är tänkt?

Med Lagpunkten Direkt blir det enklare att tolka lagen och man kan komma igång med ett systematiskt lagarbete snabbare och med en mindre insats.

Varför ska jag börja använda Direkt?

Direktlaglistan innehåller det mesta företaget behöver veta. Vilka lagar som måste efterlevas, vilket konkret krav lagen ställer på företaget och hur man ska göra för att efterleva.

Direkt innebär att Lagpunkten och branschen hjälper till ett steg till. Företaget får en bättre  kontroll på lagefterlevnaden, men behöver fortfarande inte gå in i djupet på lagtexter eller anlita konsulter. Ett företag kommer långt med Lagpunktens Direkt.

I takt med att det systematiska miljö- och arbetsmiljöarbetet utvecklas, kan företaget utbilda medarbetare eller anlita externa konsulter för att få en detaljerad bild av de krav som ställs.

Exempel:

Gällande ensamarbete, så finns det en föreskrift från Arbetsmiljöverket som heter 1982:3 Ensamarbete. Föreskriften är på 10 sidor.

Det finns förstås anledning att studera hela lagtexten närmare, men genom Lagpunkten direkt får man ett förslag i komprimerad form om hur man ska göra för att efterleva.

Lagen kräver av företaget att: Företaget ska identifiera och förebygga eventuella risker.

För att kontrollera efterlevnad: Företaget ska göra en riskbedömning i varje enskilt fall.

Lagpunktens modell för bevakning av lagefterlevnad innebär:

Krav: Hur en lag eller en förordning ställer krav på verksamheten uttryckt i företagets eller verksamhetens ord.

Kontroll: De kontrollpunkter som behövs för att säkerställa att kraven efterlevs.

Efterlevnad: Resultatet av kontrollerna bevisar företagets lagefterlevnad.

Funktioner i Direkt

  • Visa Direkt laglista.
  • Läsa förslag om hur företaget ska efterleva lagarna i laglistan.
  • Göra noteringar online om hur företaget efterlever de krav och kontroller som står i direktlaglistan.
  • Klicka på länkar i laglistan och gå till lagens originaltext.
  • Kvittera en ändring i ett krav eller en kontrollpunkt.
  • Göra en notering om hur en förändring påverkar verksamheten i ditt företag.
  • Via din bransch får du tillgång till ett utskick om lagändringar som Lagpunkten gör. Utskicket innehåller information om ändringar och har relevanta kommentarer om dessa.
  • Du får Lagpunktens nyhetsbrev via din branschförening med nyheter inom lagområdet som kommer 3-4 gånger per år.

Vad du inte kan göra med Direkt

  • Lägga till och ta bort lagar från branschlaglistan.
  • Dokumentera efterlevnaden av lagar.

För att göra detta uppgraderar du ditt abonnemang till Lagpunktens tjänst Bas .

Läs mer här om att starta ett gratis provabbonemang.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.