X

Myndigheter och instanser

Här hittar du information och länkar till ett flertal myndigheter och instanser. Det finns givetvis en mängd andra än de vi tar upp här. Men dessa är de mest förekommande för de flesta företag. Du ser även vilket prefix de använder i sin lagstiftning. Den korta beskrivningen är hämtad från respektive hemsida.

Klicka på logotypen för att komma till respektive instans hemsida.

Arbetsmiljöverket - AFS

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Vi ansvarar också till viss del för tobakslagen och miljöbalken.

Boverket - BFS

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Elsäkerhetsverket - ELSÄK-FS

Elsäkerhetsverkets uppdrag är att arbeta för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el. Elsäkerhetsverket hör till Infrastrukturdepartementet och förutom uppdraget som beskrivs i instruktionen får vi även uppgifter genom regleringsbrev och andra beslut från regeringen.

Energimarknadsinspektionen - EIFS

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vår verksamhet bidrar till att regeringens och riksdagens energipolitik för väl fungerande energimarknader genomförs. Utifrån vår expertkompetens ger vi också förslag på lagändringar och andra åtgärder för att utveckla energimarknaderna.

Energimyndigheten - STEMFS

Energimyndigheten bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi. Forskning om förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen får stöd av oss. Vi ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar bland annat elcertifikatsystemet.

EU/EG

EUR-Lex ger dig: EU-rätten (fördrag, direktiv, förordningar, beslut och konsoliderad lagstiftning). Förberedande dokument (lagförslag och rapporter). EU:s rättspraxis (domar och beslut). Efta-dokument. Sammanfattningar av EU-lagstiftningen som förklarar rättsakterna och deras bakgrund på ett lättläst språk.

Finansinspektionen - FFFS

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.

Folkhälsomyndigheten - FOHMFS

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Havs- och vattenmyndigheten - HVMFS

Vi arbetar på regeringens uppdrag och i medborgarnas tjänst. Grunden för vårt ansvar finns att läsa i instruktionen för myndigheten. Bland annat arbetar vi med bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag.

Jordbruksverket - SJVFS

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Maten, djuren, miljön och klimatet är frågor som berör alla.

Kammarkollegiet - KAMFS

Kammarkollegiet är en expertmyndighet som fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen. Vi har över 35 olika uppgifter från riksdag och regering. Vi inrättades redan 1539 och är därmed Sveriges första myndighet. Vi lyder under Finansdepartementet.

Kemikalieinspektionen - KIFS

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen och vi arbetar för att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. Vi strävar efter att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier och vårt mål är att förebygga skador.

Konsumentverket - KOVFS

Vi arbetar med tillsyn, kontroller, information, vägledning, kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper varor eller tjänster.

Livsmedelsverket - LIVFS

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor.

Läkemedelsverket - LVFS

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen, med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel.

Samhällsskydd och beredskap - MSB/SRVFS/SÄIFS

MSB är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som ansvarar för att hantera krisen.

Naturvårdsverket - NFS/SNFS

Naturvårdsverket är en drivande och samordnande kraft i miljöarbetet. Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Polisväsendet - RPSFS/PMFS/FAP

Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Post- och telestyrelsen - PTSFS

PTS anser att vardagen blir lättare för hushåll och företag i hela landet om det finns en fungerande marknad, där aktörerna tillhandahåller en mångfald av kommunikationstjänster. Konkurrensen ska vara hållbar.

Riksarkivet - RA-FS

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Läs mer om vårt regeringsuppdrag.

Riksdagen - SFS

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma i en motion från en eller flera riksdagsledamöter.

Skogsstyrelsen - SKSFS

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Socialstyrelsen - SOSFS/HSLF-FS

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.

Strålsäkerhetsmyndigheten - SSMFS

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Svensk Författningssamling - SFS

Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och förverkliga sin politik. I Svensk författningssamling (SFS) kungörs lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.

Svensk Standard - SIS

Standarder finns inom alla samhällets områden, till exempel bygg och energi, sjukvård, industri, informationshantering, miljö, kvalitet och hållbarhet. Det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta i SIS verksamhet och vi uppmuntrar ett så brett deltagande som möjligt.

Trafikverket - TSVFS

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Läs mer om vårt regeringsuppdrag.

Transportstyrelsen - TSFS

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs.

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.