X

Miljölagstiftning

Miljölagstiftningen består i huvudsak av miljöbalken som är en ramlag med syfte att säkerställa en hållbar utveckling. Till detta hör ett stort antal förordningar och föreskrifter. Miljöbalkens regelsystem omfattar sammanlagt tusentals bestämmelser. Utöver de bindande regler som är kopplade till lagstiftningen kan myndigheter utfärda allmänna råd. De innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler.
Flera lagar är kopplade till miljöbalken, till exempel skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen. Kopplingen innebär att lagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken. EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning. EU-direktiv på miljöområdet införlivas i miljöbalken. Alla företag är skyldiga att följa miljölagstiftningen.
Företag som är miljöcertifierade har ett ökat fokus på att följa lagstiftningen genom att de blir reviderade på det området med jämna mellanrum. Lagpunkten har funktioner både för företag som är miljöcertifierade och för den lagbevakning som alla andra företag måste göra.

Läs mer:
Hållbar utveckling med miljöbalken, Naturvårdsverket

Egenkontroll

Verksamhetsutövare ska visa att man arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och att man har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. Verksamhetsutövare måste alltså bedriva egenkontroll. Kravet på egenkontroll innebär att man som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.
Det kan man till exempel göra genom att planera och organisera sitt miljöarbete och genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar.
Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan man identifiera förbättringsområden. Det finns en mängd lagar och regler kring detta.

Läs mer:
Egenkontroll, Naturvårdsverket.

Miljörapport

Cirka 6 300 verksamheter inom olika områden är skyldiga att lämna miljörapport. Alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet enligt krav i miljöbalken. Syftet med miljörapporten är bland annat att ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsyn av verksamheten. Den ger också verksamhetsutövaren en bild av hur väl man följer villkoren för verksamheten och kan stärka egenkontrollen.

Läs mer:
Vägledning om miljörapportering, Naturvårdsverket

Kemikalier

EU:s kemikalielagstiftning Reach innehåller generella regler om kemikalier. Reach är en EU-förordning som gäller direkt i svensk rätt Utöver Reach finns det specifika regler om vissa typer av kemikalier med farliga egenskaper. För kemikalier som är förbjudna att använda finns det regler om säkert omhändertagande av de mängder som finns kvar i material och produkter.

Läs mer:
Kemikalier, miljögifter, bekämpningsmedel, Naturvårdsverket

Industri

Cirka 1 300 industrianläggningar i ett 30-tal branscher berörs av industriutsläppsbestämmelserna som är en följd av genomförandet av industriutsläppsdirektivet, IED, i svensk rätt. Industriutsläppsbestämmelserna innebär skärpningar i kraven att tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT) och att redovisa utsläpp av föroreningar jämfört med det gamla direktivet, IPPC. Så kallade BAT-slutsatser med utsläppsvärden blir bindande krav som industriutsläppsverksamheter ska följa.

Läs mer:
Industriutsläppsbestämmelserna, Naturvårdsverket

Miljökonsekvensbeskrivning

En verksamhetsutövare som vill ha tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet enligt vissa bestämmelser i miljöbalken ska bedöma miljökonsekvenserna och sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I miljöbalken regleras hur man ska göra när man bedömer konsekvenser på miljön för en verksamhet eller åtgärd. Det görs med hjälp av en arbetsprocess (miljökonsekvensbedömning) och resulterar i ett dokument miljökonsekvensbeskrivning, (MKB).

Läs mer:
Miljökonsekvensbeskrivning av verksamheter och åtgärder, Naturvårdsverket

Miljöledningssystem

Företag och arbetsplatser som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete kan göra det genom att införa ett miljöledningssystem i verksamheten. Trenden är att antalen miljöcertifierade företag ökar.

Läs mer:
Miljöledningssystem, miljömål.se

Lagar om livsmedel

Numera är nästan alla regler om livsmedel utarbetade inom EU, och gäller för hela EU. I Sverige gäller även den svenska livsmedelslagen, den svenska livsmedelsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter med mera.

Läs mer:
Lagar om livsmedel, Livsmedelsverket

Övrigt

Utöver dessa lagar och regler finns det en mängd andra regelverk inom t ex avfall, avlopp, buller, energi, förbränning, utsläpp, föroreningar, luft, klimat, miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer, transporter och mycket annat som kan beröra verksamheten.

Mer information:
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Livsmedelsverket

Fler myndigheter och instanser

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.