X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2020

Energihushållningsreglerna i BBR ändras

Boverket har fattat beslut om ändrade energihushållningsregler i BBR. Ändringarna innebär i korthet att kravnivåer justeras och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energihushållningsreglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem. Ändringarna i energihushållningsreglerna i BBR baseras på en ändrad lydelse i plan- och byggförordningen. Reglerna träder i kraft den 1 september 2020, samtidigt som ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft.

I energihushållningsreglerna i BBR finns krav på byggnaders energiprestanda, uttryckt i primärenergital. Tidigare användes primärenergifaktorer för att beräkna en byggnads primärenergital. Det som nu ändras i BBR är att primärenergifaktorerna ersätts av viktningsfaktorer. Övergången till viktningsfaktorer belyser att angreppssättet för fastställandet av omvandlingsfaktorerna är nytt. Samtidigt speglar begreppet viktningsfaktor syftet med omvandlingsfaktorn på ett tydligare sätt än vad begreppet primärenergifaktor gör. Viktningsfaktorerna har bestämts så att så att skillnaden mellan energiprestanda för olika hållbara uppvärmningssystem blir mindre än det varit tidigare. Samtidigt får fossil olja och fossil gas höga viktningsfaktorer, så att användning av fossila bränslen i byggnaden ska ge sämre energiprestanda.

Som en följd av det nya angreppssättet och de nya viktningsfaktorerna justerar Boverket också kravnivåerna för en byggnads energiprestanda för alla byggnadskategorier – småhus, flerbostadshus och lokaler. För småhus delas kravnivån dessutom upp i tre olika nivåer beroende på husets storlek. Kravet blir lite lättare för de minsta småhusen och stegvis skarpare för större småhus. Vidare föreslås ändringar i kravet på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. Genom de föreslagna ändringarna är Boverkets bedömning att energireglerna tydligare tar sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem, där byggnadens klimatskärm säkerställs genom krav på en god värmeisolering.

Ändringarna i BBR är anpassade till ändringen som gjorts plan- och byggförordningen. Reglerna i både plan- och byggförordningen och i BBR har sin grund i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

Ändringarna i BBR träder i kraft den 1 september 2020, samtidigt som ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft. Reglerna införs med en övergångsperiod under ett år. Under den tiden kan man välja att tillämpa tidigare regler.
Föregående artikel Lagändringar i PBL 1 augusti 2020
Nästa artikel Ny europeisk databas för varor och gifter
Skriv ut
490 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.