X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2020

Ny europeisk databas för varor och gifter

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har fått i uppdrag att utveckla den så kallade SCIP-databasen. Där ska leverantörer av varor från och med nästa år anmäla ifall varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Syftet är att göra information om dessa ämnen tillgänglig under varors och materials hela livscykel, inklusive i avfallsledet.

Från och med den 5 januari 2021 måste varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av mer än 0,1 viktprocent lämna information till SCIP-databasen hos Echa. Kraven gäller inte återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsumenter, som till exempel butiker.

Bestämmelsen om anmälan till SCIP-databasen finns i EU:s avfallsdirektiv. Den har nu implementerats i svensk lagstiftning genom en ändringsföreskrift till Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Följande information ska anmälas till SCIP-databasen:

• Uppgifter om varans identitet.
• Ämnets namn, koncentration och var i varan som ämnet finns.
• Annan information om hur varan ska hanteras säkert.

Inom EU finns mål om att fördubbla den cirkulära materialanvändningen och att samtidigt minimera förekomsten av ämnen som medför problem för människors hälsa eller i miljön i de återvunna materialen. När produkter, material och ämnen blir avfall kan föroreningar göra avfallet olämpligt att använda i nya material och varor tillverkade av återvunnet material. EU-kommissionen vill stödja utvecklingen att få bort dessa föroreningar och utveckla system för att spåra och hantera information om farliga ämnen i material och produkter och i återvunnet material. Informationen i SCIP-databasen blir bland annat tillgänglig för de aktörer som hanterar avfall och återvinning.
Föregående artikel Energihushållningsreglerna i BBR ändras
Nästa artikel Behandling av farligt avfall rapporteras på nytt sätt från 1 november
Skriv ut
526 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.