X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2021

Ny regelmodell ska bidra till fler bostäder

Boverket rapporterar nu regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket arbetat fram en ny regelmodell för en effektivare och enklare byggprocess. Reglerna ska på sikt innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

Samhället står inför flera stora utmaningar som påverkar byggandet och samhällsbyggnadssektorn. Vi behöver bygga mycket, både bostäder och lokaler, med fokus på såväl ekonomi som kvalitet. Samtidigt behöver vi ta oss an de problem som klimatförändringarna innebär.

Metoder och idéer för byggandet behöver utvecklas och bli mer innovativa. För att möjliggöra detta behövs förändringar på flera områden och ett av dessa är byggreglerna. Boverket har därför valt att kalla arbetet med de nya reglerna för Möjligheternas byggregler.

Ny regelmodell

Boverkets nya regelmodell utgör ett första steg i en längre process. Målet är att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet.

Den nya regelmodellen ger samhällsbyggnadssektorn de förutsättningar den efterfrågar och behöver för att kunna vara mer proaktiv och ansvara för lösningar som möter de utmaningar som sektorn står inför, exempelvis hållbarhet och ekonomi. Samhällsbyggnadssektorn har expertisen och kan antas fördela resurserna effektivare och vara bättre på att identifiera vilka lösningar som behöver utvecklas.

Den nya modellen innebär att bygg- och konstruktionsreglerna ska bestå av färre regler och utformas som funktionskrav. Reglerna ska varken innehålla allmänna råd, hänvisningar till standarder eller hänvisningar till andra myndigheters och organisationers föreskrifter och riktlinjer.

Expertkompetens i samhällsbyggnadssektorn

Den nya regelmodellen kommer att ge bättre förutsättningar för de företag som vill bli mer innovativa. Men företag kan fortfarande använda de metoder de tillämpar i dagsläget. Den nya regelmodellen kommer i högre grad belysa byggherrens ansvar och därmed leda till ett ökat behov av expertkompetens vad gäller byggnaders utformning med hänsyn till funktionskraven.

Konsekvenser för byggnadsnämnderna

Initialt kan handläggningsarbetet bli något mer resurs- och tidskrävande. På längre sikt – när samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen tagit till sig den tydliggjorda rollfördelningen kan handläggningsarbetet på byggnadsnämnderna underlättas. Boverket ser även behov av att se över bygg- och tillsynsprocessen för att denna ska kunna fungera bättre.

Remiss och arbetet framåt

Regler för skydd mot buller remissbehandlas just nu. Arbetet med översynen av övriga områden i Boverkets bygg- och konstruktionsregler har startat och kommer att pågå under några år framöver.
Föregående artikel Reviderad föreskrift Arbetsplatsens utformning
Nästa artikel Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Skriv ut
600 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.