X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2021

Nya behovs- och miljöbedömningar i plan- och bygglagen

För att säkerställa att bestämmelserna i plan- och bygglagen är förenliga med direktivet om miljökonsekvensbedömningar, MKB-direktivet, föreslår regeringen ett antal lagändringar som har överlämnats till Lagrådet.

Direktivet ställer krav på att det ska göras en så kallad behovsbedömning av vissa byggprojekt innan de tillåts, för att se om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kraven gäller så kallade MKB-projekt som innefattar bland annat byggandet av köpcentrum, stora parkeringsanläggningar och vissa andra stora byggprojekt för sammanhållen bebyggelse. Om behovsbedömningen visar att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska projektet miljöbedömas. Miljöbedömningen innebär bland annat att det ska tas fram en miljökonsekvensbeskrivning innan projektet får genomföras. Bakgrunden till förslagen i lagrådsremissen är kritik från EU-kommissionen om att vissa krav i direktivet inte har genomförts på ett tydligt sätt i svensk lagstiftning.

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat följande :
• Det ska förtydligas i plan- och bygglagen att sådana projekt som omfattas av MKB-direktivet och som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom en detaljplan och inte genom ett bygglov eller ett förhandsbesked.
• Regeringen ska få meddela föreskrifter om att sådana projekt i vissa fall inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.
• Byggnadsnämndens beslut om bygglov eller förhandsbesked som avser ett sådant projekt ska i vissa fall innehålla en motivering om åtgärdens miljöpåverkan.
• Den information som kommunen ska tillhandahålla när en detaljplan tas fram ska finnas tillgänglig i elektronisk form på kommunens webbplats.
• Miljöorganisationers rätt att överklaga bygglov och förhandsbesked som avser ett sådant projekt som omfattas av direktivet ska framgå av plan- och bygglagen.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 2 augusti 2021.
Föregående artikel Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion
Nästa artikel Tydligare regelverk gällande medicinteknik
Skriv ut
460 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.