X
Nyhetslista

Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

Riksdagen har genom beslut om ändring i plan- och bygglagen, PBL, gett regeringen ett bemyndigande att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i PBL med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har även beslutat om en förordning med sådana undantag avseende tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna träder ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.

Beslutet innebär att det i 16 kap. plan- och bygglagen (2010:900, PBL) införs ett bemyndigande för regeringen att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i lagen. Lagändringen träder ikraft den 1 maj 2020.

Den 23 april 2020 har även regeringen beslutat om förordningen om undantag från plan- och byggregler för tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19 (2020:245). Förordningen innebär bland annat att bestämmelser om krav på bygglov, rivningslov och marklov och kraven på att hänsyn ska tas till vissa allmänna intressen i PBL blir undantagna för tillfälliga vårdbyggnader som krävs med anledning av sjukdomen covid-19. Förordningen träder ikraft den 1 maj 2020 och får retroaktiv verkan och gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.
Föregående artikel EU-förordning om medicintekniska produkter skjuts upp
Nästa artikel Industribuller
Skriv ut
736 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.