X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2021

Ändringar i kemikalieskatten för farliga ämnen i elektronik

Skatteverket och Kemikalieinspektionen har lämnat in den andra delen av utvärderingen av skatten på farliga ämnen i elektronik till regeringen. Myndigheterna föreslår bland annat att skatten ska baseras på ämnens faroegenskaper så att varor som innehåller ämnen med högre farlighet beskattas mer än varor med mindre farliga ämnen.

Skattens syfte är att minska förekomsten av farliga ämnen som används som flamskyddsmedel i elektronik som finns i människors hem. Men som skatten är utformad i dag så kan vissa farliga ämnen ersättas av andra farliga ämnen.

I rapporten som nu lämnats till regeringen redovisas förslag på ändringar av skattens konstruktion och ändringar som ska förenkla administrationen för skattskyldiga och för myndigheter. Ett av förslagen till ändring är att en ny avdragskonstruktion införs. Den baseras på en bedömning av hur farliga de flamskyddsmedel som ingår i de skattepliktiga varorna är. Bedömningen görs enligt kriterierna för klassificering och märkning av kemiska produkter i CLP-förordningen. Skatten baseras idag i första hand på flamskyddsmedlens innehåll av klor, brom eller fosfor. Medlen bedöms även utifrån om de är additivt eller reaktivt tillsatta.

Reaktivt tillsatta flamskyddsmedel kan reagera kemiskt och bli en integrerad del av det material i elektroniken som ska flamskyddas. De läcker därmed mindre till omgivningen än flamskyddsmedel som tillsätts additivt, och därmed inte reagerar och binds kemiskt.

Myndigheterna föreslår också att lagens nuvarande skrivning med ”föreningar” byts ut mot ”flamskyddsmedel”, vilket innebär att ämnen utan flamskyddande egenskaper inte kommer att omfattas av skatten. Myndigheterna bedömer att detta kan göra skatten mer träffsäker och tydlig. Den nuvarande skrivningen med ”föreningar” medför att alla material som innehåller ämnen med klor, brom eller fosfor omfattas av skatten oavsett om det finns en flamskyddande funktion eller inte.

Kemikalieinspektionen föreslår även att den högsta avdragsnivån höjs från 90 till 95 procent, vilket kan ge ytterligare incitament till att ersätta farliga ämnen med mindre farliga ämnen.

Förslag till åtgärder

• Lagens hänvisning till kemiska föreningar ersätts med en definition i lagen av begreppet flamskyddsmedel.
• Lagens definition av vilka flamskyddsmedel som ska anses vara reaktivt respektive additivt tillsatta ändras.
• Den högsta möjliga avdragsnivån höjs från 90 procent till 95 procent*.
• En ny avdragskonstruktion införs som är baserad på de ingående flamskyddsmedlens bedömda farlighet i de skattepliktiga varorna. Medlen bedöms även utifrån om de är additivt eller reaktivt tillsatta. Placeringen i skatteavdragsnivåerna 50 procent respektive 95 procent görs lagtekniskt genom att nuvarande avdragsbestämmelser kopplas till ämnen som anges i två nya bilagor till lagen. Dessa ersätter den nuvarande bilagan. Bedömningen av vilka flamskyddsmedel som ska ingå i respektive bilaga avgörs utifrån:
1) harmoniserad klassificering enligt CLP eller förekomst på kandidatförteckningen i Reach-förordningen;
2) andra underlag för farobedömning, till exempel egenklassificering enligt CLP eller så kallade GreenScreen-bedömningar som delar av elektronikbranschen använder;
3) förekomst av brom, klor, fluor och/eller fosfor i flamskyddsmedlet.

* Skatteverket gör med hänvisning till sitt myndighetsuppdrag ingen bedömning i denna del av rapporten.

Bakgrund

Sedan den 1 juli 2017 tas en särskild kemikalieskatt ut på vissa elektronikvaror som tillverkas i Sverige eller förs in från ett annat land. Syftet med skatten är att minska förekomsten av farliga kemiska ämnen, framför allt flamskyddsmedel, i människors hemmiljö, samt att påverka användandet mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ.

Regeringen gav den 28 november 2019 Skatteverket och Kemikalieinspektionen i uppdrag att utvärdera effekten av skatten på kemikalier i viss elektronik (kemikalieskattelagen). I uppdraget ingick även att vid behov lämna förslag på ändringar av skattens konstruktion. Myndigheterna lämnade en första delrapport till regeringen den 1 oktober 2020.

Faktaruta Skatten på kemikalier i viss elektronik

Skatten på kemikalier i viss elektronik innebär att viss elektronik som finns i hemmen är skattepliktig med möjligheter till avdrag. Det är KN-numren i tulltaxan som styr vilken elektronik som omfattas av skatten. Avdragsrätten bygger på att den som ska betala skatten kan visa att de farliga ämnena som listas i skattens bilaga inte finns i varan.

Skattesatsen för vitvaror är 11 kronor per kilogram och för övrig elektronik 164 kronor per kilogram. Skatt ska inte betalas med ett högre belopp än 451 kronor per vara. Enligt kemikalieskattelagen får avdrag göras med antingen 50 procent av skatten eller med 90 procent.
Föregående artikel Föreskrifter om arbetsanpassning från 1 juni
Nästa artikel Remiss om föreskrifter i arbetslivet
Skriv ut
444 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.