X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2023

Ökning av klimatutsläpp

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser ökade med 3,4 procent under 2021 jämfört med 2020. Den främsta förklaringen till utsläppsökningen är industrins uppgång från låga produktionsnivåer samt ökad användning av fossila bränslen inom el- och värmesektorn, vilket orsakades av kallare väder och högre elpriser. Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara nettonoll senast år 2045.

Naturvårdsverket publicerar nu Sveriges officiella statistik för utsläpp och upptag av växthusgaser för 2021. De totala utsläppen var 47,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2021, vilket innebär en ökning med 3,4 procent jämfört med föregående år. Utsläppen är dock inte tillbaka på samma nivå som innan pandemin utan låg cirka 2,8 miljoner ton lägre än 2019. Jämfört med 1990 har utsläppen minskat med 33 procent.

Utsläppsökningen 2021 berodde främst på förändringar inom industrin samt el- och fjärrvärmesektorn. Inom industrin steg utsläppen med 8 procent, vilket motsvarar 1,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. En återhämtning inom industrin efter pandemin förväntades ge förhöjda utsläpp och här har också den största ökningen ägt rum. Uppgången skedde främst inom kemi-, raffinaderi-, järn- och stålindustrin.

Utsläppen från el- och fjärrvärmesektorn ökade med 17 procent vilket motsvarar 0,7 miljoner ton och orsakades av en ökad användning av fossila bränslen. Bidragande orsaker var mycket kallare väder än under 2020 som ökade behovet av uppvärmning och högre elpriser som gjorde elproduktionen lönsammare, även den fossilbaserade. Däremot var utsläppen från sektorn fortfarande knappt 0,5 miljoner ton lägre än innan pandemin.

– Att utsläppen fortfarande ligger under nivåerna innan pandemin är positivt, för det är fortsatt viktigt att vi har ett högt tempo i klimatomställningen om klimatmålen ska nås. Ett avgörande område är transporterna där vägtrafiken ökade igen under förra året, säger Anna-Karin Nyström, enhetschef på Klimatmålsenheten.

Inom transportsektorn, som stod för omkring en tredjedel av de totala utsläppen, var utsläppen nästan oförändrade. Trafiken med personbilar och lastbilar ökade jämfört med 2020. Den förväntade utsläppsökningen undveks dock genom förhöjd inblandning av biodrivmedel samt pågående elektrifiering av fordonsflottan.

Nettoupptaget av koldioxid i skog och mark, den så kallade kolsänkan, uppgick till drygt 40 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Trädens kolinlagring minskade på grund av att tillväxttakten i skogen minskade och att avverkning och naturlig nedbrytning ökade. Denna nedgång kompenserades till del av en ökad inlagring i död ved och träprodukter från avverkat virke, men trenden visar på en minskning totalt.

Vägen mot klimatmålen

Sverige har ett nationellt mål för utsläpp utanför EU:s utsläppshandel (den så kallade icke handlande sektorn) till 2030. Här ingår framför allt utsläpp från jordbruk och transporter, men även avfallsdeponering och småindustri. Målet ska nås främst genom utsläppsminskningar i Sverige, men även andra klimatåtgärder får användas till viss del exempelvis utsläppsminskningar i andra länder. 2030-målet innebär en minskning med 55–63 procent mot 1990 beroende på om andra klimatåtgärder används eller inte. Jämfört med 1990 har utsläppen minskat med 37 procent.

Sverige har dessutom ett uppdaterat skärpt åtagande från EU. Åtagandet är att minska utsläppen i icke-handlande sektorn med 50 procent jämfört med 2005, vilket är i paritet med det svenska målet till 2030.

Den 15 mars 2023 publicerar Naturvårdsverket nya scenarier och underlag till regeringens klimathandlingsplan. De nya scenarierna visar hur Sverige, med beslutade styrmedel, ligger till mot de nationella klimatmålen.
Föregående artikel Miljömålen för luft
Nästa artikel Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten
Skriv ut
158 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.