X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2020

Översyn av EUs växtskyddsmedelsförordning

Växtskyddsmedels- och resthaltsförordningarna inom EU uppfyller i stort sitt syfte men genomförandet kan förbättras. Det konstaterar EU-kommissionen i en utvärdering och föreslår en rad förbättringsåtgärder.

Växtskyddsmedels- och resthaltsförordningarna har som syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa, och för miljön. Syftet är också att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

EU-kommissionen har nu utvärderat implementeringen av förordningarna och konstaterar att de i stort uppfyller sitt syfte och generellt sett är effektiva, även om genomförandet kan förbättras. Kommissionen listar i sin rapport 16 områden där åtgärder behövs, främst för att öka effektiviteten av godkännandeprocessen kring verksamma ämnen och växtskyddsmedel.

Förseningar i utvärdering av ansökningar för verksamma ämnen och produkter pekas ut som det största problemet, och medlemsstaterna ombeds sätta av resurser för att åtgärda detta.

För att främja biodiversitet och hälsosamma ekosystem anser EU-kommissionen att det är viktigt att fasa ut verksamma ämnen som inte uppfyller godkännandekriterierna samt främja användningen av lågriskämnen och alternativa metoder.

Samtidigt med rapporten publicerades även de två EU-strategierna Från Jord till Bord och Biodiversitetsstrategin, som båda nämner växtskyddsmedel. Enligt strategin Från Jord till Bord kommer EU-kommissionen till exempel vidta åtgärder för att reducera användning av, och risker från, kemiska växtskyddsmedel med 50 procent och användningen av farligare växtskyddsmedel med 50 procent innan 2030.

EU-kommissionens rapport, samt strategierna, publicerades den 20 maj. Rapporten kommer nu att presenteras för Europaparlamentet och rådet.
Föregående artikel Ändringar i energihushållningsregler flyttas till 1 september
Nästa artikel Tillfälliga språkkrav för medicintekniska produkter
Skriv ut
583 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.