X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2020

Blandat avfall fortsatt högt

I Sverige uppkom 35,2 miljoner ton avfall 2018, gruvavfallet borträknat. Det är en ökning med 9 procent sedan 2016. Under 2018 materialåtervanns 25 procent av det behandlade avfallet, 58 procent återvanns på annat sätt och 17 procent bortskaffades. Det visar ny statistik från Naturvårdsverket.

Tvärtemot samhällets målsättning att minska avfallet visar statistiken från åren 2012 till 2018 att mängden avfall som uppkommer i Sverige istället succesivt ökar. Det farliga avfallet ligger relativt konstant medan mängden icke-farligt avfall ökar. Flera av de avfallsslag som uppkommer i störst mängd samt ökar är blandade avfallsslag såsom sorteringsrester från avfallshantering (2,8 miljoner ton), mineraliskt och blandat bygg- och rivningsavfall (2,7 miljoner ton) samt blandat hushållsavfall och liknande avfall (2,4 miljoner ton).

I dessa blandade flöden finns idag bland annat stora mängder plast, papper och trä som skulle kunna materialåtervinnas. Statistiken visar samtidigt att materialåtervinningen knappast ökar, vilket indikerar att stora utmaningar finns framför oss i omställningen till cirkulär hantering av avfall. Det dominerande steget på avfallstrappan (58 procent av allt behandlat avfall) är istället annan återvinning som inkluderar energiåtervinning, användning som konstruktionsmaterial, återfyllning och markspridning.

Hushållen i Sverige genererade 2018 cirka 4,5 miljoner ton avfall, vilket motsvarar 440 kilogram per person. Över 40 procent av hushållens avfall utgörs av blandat restavfall som skickas till energiåtervinning. Det är avfall som av olika anledningar inte har källsorterats till materialåtervinning.

Gruvavfallet har minskat på senare år och uppgick 2018 till 104 miljoner ton vilket utgjorde 75 procent av de totalt uppkomna avfallsmängderna. Orsaken till detta är till viss del kopplad till att företagen i större utsträckning lämnar kvar gråberg för återfyllning i gruvorna.

Avfallsstatistiken presenteras i år i en ny mer lättillgänglig form med ambition om att nå fram till fler läsare.
Föregående artikel Tillfälliga språkkrav för medicintekniska produkter
Nästa artikel Sverige har klarat målet för plastbärkassar 2019
Skriv ut
669 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.