X
Nyhetslista

EU utvidgar förbudet mot användning av neonikotinoider som kan skada bin

En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat för ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider. Det betyder att växtskyddsmedel med de tre ämnena klotianidin, imidakloprid eller tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus.

Sedan 2013 finns ett EU-förbud mot användning av växtskyddsmedel som innehåller de tre verksamma ämnena i gruppen neonikotinoider. Skälet till förbudet är att ämnena är skadliga för bin. Neonikotinoider har identifierats som en av flera möjliga orsaker till att antalet bin och andra pollinerande insekter minskar.

Hittills har förbudet mot de tre neonikotinoiderna enbart gällt användning i blommande grödor som är lockande för bin, exempelvis rapsodlingar. Det utökade förbudet gäller all användning av ämnena utomhus, oavsett i vilken form användningen sker. Det innebär också att behandlade växter inte kommer att få flyttas ut ur växthuset.

Omröstningen bland medlemsstaterna genomfördes i dag vid ett möte i EU:s ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder. En kvalificerad majoritet ställde sig bakom förslaget från EU-kommission om att förbjuda all användning av de tre ämnena utomhus.

För närvarande finns sju växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid och ett växtskyddsmedel med tiametoxam som är godkända i Sverige. Godkännandet för dessa medel kommer att behöva ses över med anledning av det utvidgade förbudet. Samma ämnen ingår även i några godkända biocidprodukter, men dessa berörs inte av förbudet.

Det finns ännu inget datum fastställt för när det utvidgade förbudet börjar att gälla. Detta blir klart först när beslutet har publicerats i EU:s officiella tidning.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har i sin genomgång av de tre ämnena kommit fram till olika bedömningar beroende på art av pollinerare, användningssätt och exponeringsväg. När det gäller exponering via pollen och nektar bedömdes risken vara hög eller så kunde man inte fastställa att en låg risk förelåg för någon av de bedömda användningarna. Sammantaget menar de att det finns risk för honungsbin, vilda bin och humlor när medlen används på det sätt som är tänkt.
Föregående artikel EU-länderna har röstat ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor
Nästa artikel EU inför krav på information om nanomaterial i Reach-lagstiftningen
Skriv ut
1088 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.