X
Nyhetslista

Farliga ämnen på jobbet

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet olyckor, sjukdomar och dödsfall.

Kemiska arbetsmiljörisker finns på de flesta arbeten och kan orsaka allt från akuta frätskador till allergier och livshotande sjukdomar som cancer. Arbetsgivaren är skyldig att ha kontroll på de kemiska riskerna, göra en riskbedömning, dokumentera och informera sina anställda om hur till exempel kemikalier eller svetsrök ska hanteras på ett säkert sätt. Här finns det brister på många arbetsplatser, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Totalt har man inspekterat nära 3 600 arbetsplatser under två års tid, varav hälften i höst. När insatsen nu summeras har närmare 2 900 arbetsplatser, åtta av tio som inspekterats, fått krav på att åtgärda en eller flera brister kopplat till kemikalier.

Vid inspektionerna har man också sett att arbetsgivare inte tänker på att det finns specialregler för vissa ämnen. Det kan gälla allt från nagellim som är allergiframkallande till rök från svetsning som i vissa fall är cancerframkallande.

I den här inspektionsinsatsen har Arbetsmiljöverket varit ute på arbetsplatser inom flera olika branscher runt om i landet, bland annat hotell och restaurang, städ och saneringsfirmor, skolor, hälso- och sjukvård, golv- och väggbeläggningsarbetare, tillverkning, bilverkstäder, avfallshantering och jord- och skogsbruk.

Insatsen är en del av en EU-kampanj mot farliga ämnen på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket följer upp de brister som hittats vid inspektionerna.


Fakta om kemiska risker på jobbet:

• Förra året gjordes 800 anmälningar om arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker och 200 anmälningar om arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen, enligt Arbetsmiljöverkets statistik: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/arbetsskador-2018/

• Forskningen visar att kemiska risker även leder till arbetsrelaterade dödsfall: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/arbetsrelaterad-dodlighet-i-sverige/

• En färsk rapport från Arbetsmiljöverket visar att vissa neurotoxiska ämnen som finns på arbetsplatser kan försämra hjärnans kognitiva funktioner, som uppmärksamhet, planeringsförmåga och minne: https://www.av.se/press/skydda-hjarnan-fran-kemiska-risker-pa-jobbet/

• Mer om EU-kampanjen med fokus på kemiska risker: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/friska-arbetsplatser-hanterar-farliga-amnen-pa-ett-sakert-satt/
Föregående artikel Stora brister i arbetsmiljön på tunga industrier
Nästa artikel Nya förordningar för ekodesign och energimärkning
Skriv ut
745 Betygsätt artikel:
5.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.