X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2022

Fler färgprodukter omfattas av farligt gods-reglerna

Fler färger och färgrelaterade produkter kommer att omfattas av reglerna för transport av farligt gods med anledning av att fler ämnen som ingår i färgen kommer att räknas som miljöfarliga.

Med anledning av vissa ändringar i CLP-förordningen där fler ämnen kommer att anses som miljöfarliga, kommer flera typer av vattenbaserad färg att behöva klassificeras om och transporterna uppfylla farligt gods-bestämmelserna.

Färg (inklusive färgrelaterade produkter) kan generellt delas in i tre huvudkategorier utifrån sina egenskaper:

1. lösningsmedelsbaserad färg som är brandfarlig (UN 1263),
2. vattenbaserad färg som är miljöfarlig (vattenförorenande) (UN 3082), och
3. vattenbaserad färg som inte anses farlig (ej farligt gods).

En del av de vattenbaserade färger som hittills inte ansetts vara farligt gods (punkt 3 ovan), men som innehåller ämnena DCOIT, OIT och ZnPT över ett visst gränsvärde. Det innebär att färger med ett innehåll på 0,025% eller mer, enskilt eller i kombination, av följande ämnen i färgen: DCOIT (4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on), OIT (oktilinon) och ZnPT (zinkpyrition) kommer att klassificeras som miljöfarliga (punkt 2 ovan) från och med den 1 mars 2022.

Övergångsbestämmelse införs i ADR och RID 2023

I och med att fler färger omfattas av farligt gods-reglerna, innebär det också att fler typgodkända förpackningar måste produceras. Eftersom det kommer att ta tid att tillverka förpackningar i takt med den ökade efterfrågan, kommer en övergångsbestämmelse att införas i ADR/RID 2023. Då medges vissa lättnader från kravet på typgodkända förpackningar för de färger som inom kort kommer att klassificeras som miljöfarliga. Lättnaderna gäller fram till och med den 30 juni 2025. För att underlätta transport av dessa färger fram tills ikraftträdandet av ADR/RID 2023, har Sverige undertecknat multilaterala avtal , M343 (ADR) respektive RID8/2021 (RID) som kan användas fram till och med den 31 december 2022. I avtalet anges motsvarande lättnader som kommer att finnas i ADR/RID 2023.

Klassificering av färgavfall

Som en följd av att fler färger blir farligt gods, kommer även andelen miljöfarligt färgavfall att öka framöver. Emellertid kommer det fortfarande att finnas förpackningar med färg ute i samhället (hos målerifirmor, i hushåll, etc.) som innehåller ämnena DCOIT, OIT och ZnPT, men som tillverkades innan CLP-förordningen ändrades. Dessa färger var vid tillverkningsskedet inte att betrakta som miljöfarliga enligt CLP, och då inte heller enligt farligt gods-lagstiftningen. De kommer därför inte att vara märkta med några varningssymboler såsom ”fisken och trädet”, vare sig enligt CLP eller enligt ADR/RID, vilket är fallet även när färgförpackningarna så ska transporteras som avfall.

MSB anser att ovan angivna förpackningar med färgavfall som inte märkts med symbolen ”fisken och trädet”, inte behöver klassificeras om som UN 3082 när färgavfallet ska transporteras för bortskaffande, utan kan transporteras som icke farligt gods. Detta gäller under förutsättning att färgavfallet inte uppfyller någon annan klass (t.ex. är brandfarligt eller frätande). Motiveringen till denna tolkning är att den ursprungliga färgen inte betraktades som miljöfarlig vid tidpunkten då den kom ut på marknaden.

Förslag om ändrade transportvillkor för färgavfall

För att underlätta hantering och transport av den ökande andelen miljöfarligt färgavfall framöver, har MSB lämnat förslag om ändring till ett internationellt möte om att färgavfall med UN 3082 bl.a. ska få transporteras som bulk i containrar, i likhet med vad som gäller för brandfarlig färg. Observera att det internationella mötet hålls i mitten av mars och att det dröjer innan något beslut har fattats i frågan.
Föregående artikel Förslag mot ökande avfallsbrottslighet
Nästa artikel En ny växtskyddslag
Skriv ut
319 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.