X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Gasläckan orsakar stora klimatutsläpp

Naturvårdsverkets grova beräkningar visar att utsläppen från Nord Streams gasledningar kan motsvara en fjärdedel av hela Sveriges klimatutsläpp under ett år, och ännu mer sett i ett kortare tidsperspektiv.

Den 26 september upptäcktes ett större läckage av naturgas i Östersjön. Läckaget kommer från gasledningarna Nord Stream 1 och 2 som är byggda för att transportera naturgas mellan Ryssland och Tyskland. Båda dessa ledningar består av dubbla rör och det läcker från samtliga fyra rör.

Huvudingrediensen i naturgas är metan, vilket är en växthusgas med stor klimatpåverkan. I ett hundraårsperspektiv bidrar exempelvis ett utsläpp av metan cirka 30 gånger mer till växthuseffekten än ett lika stort utsläpp av koldioxid. I Sverige är metanutsläppen störst från avfallsdeponier, idisslande djur och gödselhantering. En mindre del kommer även från energisektorn och vissa dränerade skogs- och jordbruksmarker.

Naturvårdsverket har gjort en grov beräkning av hur mycket gasläckan påverkar klimatet. Beräkningen bygger på uppgifter från Nord Stream om hur mycket gas som fanns i ledningarna. Dessa uppgifter kan vara något osäkra av flera skäl, bland annat är det oklart hur högt det exakta trycket var i de totalt fyra rören på havsbotten men det uppges handla om runt 200 atmosfärers tryck. Beräkningarna utgår vidare från det något förenklade antagandet att all gas som finns i ledningarna läcker ut och att allt tas upp i atmosfären. Utifrån dessa förutsättningar är antagandet att totalt 778 miljoner normalkubikmeter (volymen när gasen inte är komprimerad) gas kommer att nå atmosfären från de läckande gasledningarna.

Metan är i jämförelse med koldioxid betydligt mer kortlivat, livslängden är cirka 10 år innan den bryts ned i atmosfären. För att metanutsläpp ska kunna jämföras med koldioxidutsläpp måste man därför välja tidsperspektiv för beräkningarna. Det vanligaste är 100 år, men många anser att det är relevant att parallellt använda ett kortare perspektiv på 20 år. På 100 år är metan 25 gånger kraftigare än koldioxid, på 20 år är det 78 gånger kraftigare. I 100-årsperspektivet motsvarar utsläppen från gasläckan cirka 12,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Med 20-årsperspektivtet blir motsvarande siffra 39 miljoner ton. Som en jämförelse var Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 48 miljoner ton år 2021.

Enligt definitionen ska endast utsläpp som sker inom vår territorialgräns ingå i Sveriges rapportering, men oavsett rapportering blir gasens påverkan på klimatet lika stor oavsett var i världen utsläppen sker.
Föregående artikel Internationella matsvinnsdagen
Nästa artikel Nytt beredskapssystem från den 1 oktober
Skriv ut
184 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.