X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2021

Lagändring i PBL om privat initiativrätt och MKB

1 augusti 2021 ändrades plan- och bygglagen, PBL, när det gäller detaljplanering och exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. 2 augusti 2021 ändrades PBL, och plan- och byggförordningen, PBF, med anledning av genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagstiftningen.

Lagändring i PBL om privat initiativrätt

1 augusti 2021 ändrades PBL när det gäller detaljplanering och exploatörens möjlighet att bidra med planeringsunderlag. Syftet med de nya reglerna är att få snabbare planprocesser och att planintressenten ska kunna börja ta fram underlag innan kommunen kan börja planläggningen.

Kommunens ansvar för detaljplaneringen och bedömningen av markens lämplighet påverkas inte, men någon annan än kommunen får ta fram underlag i form av till exempel utredningar och undersökningar. Kommunen är dock inte skyldig att acceptera underlag som tagits fram av annan än kommunen.

Den som vill vidta en åtgärd kan, som tidigare, ansöka om planbesked för att få veta om kommunen har för avsikt att inleda ett detaljplanearbete. Lagändringen innebär att sökanden även kan begära att få veta vilket planeringsunderlag som då kommer behövas. Om kommunen medger det, får den sökande också hämta in ett yttrande från länsstyrelsen angående vilket underlag länsstyrelsen kommer behöva för att kunna yttra sig över detaljplaneförslaget under planprocessen.

Lagändring i PBL och PBF med anledning av genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagstiftningen

2 augusti 2021 ändrades PBL och PBF. Anledningen till ändringarna var att EU-kommissionen har framfört synpunkter på hur Sverige har genomfört MKB-direktivet. Enligt direktivet ska det för vissa byggprojekt göras en bedömning av byggprojektets miljöpåverkan innan det kan genomföras. Förslagen innebär flera förtydliganden i PBL och PBF i de regler som anger förutsättningarna för ett så kallat MKB-projekt, det vill säga ett sådant byggprojekt som omfattas av kraven i direktivet.

Lagändringarna innebär bland annat att:

ett MKB-projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom detaljplaneläggning

regeringen ska få meddela föreskrifter om att MKB-projekt i vissa fall inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan

den information som kommunen ska tillhandahålla när en detaljplan tas fram ska finnas tillgänglig i elektronisk form på kommunens webbplats

beslut om lov eller förhandsbesked som avser ett MKB-projekt ska i vissa fall innehålla en motivering om åtgärdens miljöpåverkan

miljöorganisationers rätt att överklaga bygglov och förhandsbesked som avser ett MKB-projekt framgår av plan- och bygglagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser:
Ändringarna i PBL och PBF träder i kraft den 2 augusti 2021.
Föregående artikel Nya regler för medicintekniska produkter
Nästa artikel Vägledning i ny lag om klimatdeklaration av byggnader
Skriv ut
492 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.