how to
X
Nyhetslista

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag den 1 juli 2018

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag träder i kraft den 1 juli 2018. Vissa nyheter handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad. Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får möjlighet att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det.

Det är den som behöver en anpassning av bostaden som ska ansöka om bostadsanpassningsbidrag alldeles oavsett vem som äger eller har nyttjanderätten till bostaden.

Om sökanden inte är ensam ägare av bostaden eller inte ensam nyttjanderättshavare så måste sökanden visa att ägaren och nyttjanderättshavare går med på att anpassningen utförs. Den som till exempel äger ett hus tillsammans med sin sambo ska visa att sambon samtycker. Och den som bor i en hyreslägenhet ska visa att hyresvärden och den som står på hyreskontraktet har gått med på anpassningen. Sökanden måste också visa att den som äger bostaden har lovat att inte kräva någon ersättning för att återställa anpassningen.

Den som bor i en bostad efter beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enligt den nya lagen.

Om behovet av en anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller landstinget enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) kan sökanden inte beviljas bostadsanpassningsbidrag.

Om behovet av en anpassning beror på att bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte har följts när huset uppfördes eller ändrades ska bostadsanpassningsbidrag ändå kunna beviljas om det inte är sökanden som avvikit från kraven.

Om sökanden har flyttat lämnas inte bidrag för att rätta till vissa typer av brister som gör att den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det handlar om brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra våningsskillnader.

Två nya bidragsformer införs som komplement till kontantbidrag. Det blir möjligt att få bidraget i form av ett åtagande från kommunens sida eller i form av en begagnad produkt. Men det förutsätter att både sökanden och kommunen vill använda sig av dessa nya bidragsformer.

Om bidrag ges i form av ett åtagande från kommunen så innebär det att kommunen ansvarar för att åtgärderna genomförs och att det är kommunen som ingår avtal med entreprenörerna. Det är alltså inte sökanden som blir avtalspart gentemot entreprenörerna.

Det blir möjligt för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphuss och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen blir i så fall ägare till anpassningsåtgärden, till exempel en ramp vid huvudentrén eller en dörrautomatik.

Även den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag anger villkoren för det så kallade återställningsbidraget. Det är ett bidrag som kan sökas av bostadsrättsföreningar och hyresvärdar om anpassningsåtgärden inte längre används och dessutom är till nackdel för andra boende.

En nyhet är att den nuvarande kostnadsgränsen på 5 000 kronor slopas. En annan nyhet är att bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag för fler typer av åtgärder i anslutning till en bostadsrättslägenhet i ett flerbostadshus. Däremot så kommer bostadsrättsföreningar inte heller med den nya lagen kunna få återställningsbidrag för att återställa åtgärder inne i en bostadsrättslägenhet.

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag träder ikraft den 1 juli 2018. Den nuvarande lagen upphävs samma dag men fortsätter att gälla för ansökningar som inkommit till kommunen senast den 30 juni 2018.
Föregående artikel Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon
Nästa artikel Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor från 1 juli
Skriv ut
1004 Betygsätt artikel:
Inga betyg
Hitta nyheter med kategorier

Categories

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.