X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2021

Nya narkotikaprekursorer i EU

Röd fosfor samt ytterligare sex ämnen utan känd industriell användning regleras snart som narkotikaprekursorer i hela EU genom Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1737. Det innebär vissa krav på verksamheter som hanterar dessa ämnen. Företag som redan har en ansökan under handläggning behöver inte ansöka på nytt. Läkemedelsverket kommer ge möjlighet till komplettering av ansökan under handläggningen.


Nya ämnen i kategori 1

Från och med den 13 december 2020 regleras följande ämnen som narkotikaprekursorer i EU:

• alfa-fenylacetoacetamid (APAA)
• metyl-alfa-fenylacetoacetat (MAPA)
• metyl-3-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2- metyloxiran-2-karboxylat (PMK-metylglycidat)
• 3-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-metyloxiran-2-karboxylat (PMK-glycidsyra)*
• metyl-2-metyl-3-fenyloxiran-2-karboxylat (BMK-metylglycidat)
• 2-metyl-3-fenyloxiran-2-karboxylsyra (BMK-glycidsyra)

Ämnena placeras i kategori 1 i förordning (EG) nr 273/2004 och (EG) nr 111/2005 vilket innebär att innehav, handel, import och export av dessa ämnen kommer kräva tillstånd från Läkemedelsverket.

*Observera att det kemiska namnet för PMK-glycidsyra är felaktigt på vissa ställen i den svenska versionen av den delegerade förordningen. Kommissionen har underrättats och ombetts korrigera till det namn som anges här.


Röd fosfor regleras i kategori 2A

Från och med den 13 januari 2021 regleras röd fosfor som narkotikaprekursor i EU. Ämnet placeras i kategori 2A i förordning (EG) nr 273/2004 och i kategori 2 i (EG) nr 111/2005, vilket innebär att import och export av dessa ämnen kommer kräva registrering hos Läkemedelsverket. Även innehav av eller handel med mer än 0,1 kg röd fosfor per kalenderår kommer kräva en registrering hos Läkemedelsverket.


Andra ändringar

Den delegerade förordningen innehåller också en rad uppdateringar som träder ikraft den 13 december 2020.
Namnet alfa-fenylacetoacetonitril kompletteras med förkortningen APAAN.

Följande ämnen får uppdaterade KN-nummer:

• Klorefedrin (KN-nummer 2939 79 90)
• Klorpseudoefderin (KN-nummer 2939 79 90)
• Antranilsyra (KN-nummer ex 2922 43 00)
• Svavelsyra (KN-nummer 2807 00 00)
• Läkemedel innehållande efedrin (KN-nummer 3003 41 00 och 3004 41 00)
• Läkemedel innehållande pseudoefedrin (KN-nummer 3003 42 00 och 3004 42 00)
Föregående artikel Några viktiga förbud och regler 2021
Nästa artikel Nya föreskrifter om transport av farligt gods
Skriv ut
639 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.