X
Nyhetslista

Regeländringar från 1 januari

Förändrade regler för energideklarationer och avveckling av bostadspolitiska stöd samt en del regeländringar i plan- och bygglagen. Dessutom förlängdes övergångsperioden när det gäller ändrade regler vid installationer av braskaminer och vedspisar. Det är några av Boverkets regler som ändrades runt årsskiftet.

Reglerna om energideklarationer ändras

Den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

I och med att primärenergitalet införs i energideklarationerna är det inte längre möjligt att beställa en ny sammanfattning av energideklarationen. Anledningen är att funktionen skulle visa fel energiprestanda och energiklass för byggnaden.

Flera bostadspolitiska stöd förändras

Riksdagen har i samband med beslut om statens budget för 2019 beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden. Bland de stöd som avvecklas finns investeringsstödet för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande, stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden och stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Men även andra stöd påverkas av budgeten.

Övergångsperiod för regeländringar för utsläpp från vedeldning förlängs


Boverket förlänger övergångsperioden för ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Övergångsperioden gäller till den 30 september 2019 och då ska även en fördjupad konsekvensanalys redovisas.

Reduktion av avgift och förändrad beräkning av tidsfrister för handläggningen

Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringarna innebär att byggnadsnämndens avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids. Hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas ändras och det införs nya regler om skriftlig information som byggnadsnämnden ska skicka till sökanden eller anmälaren.

Detaljplanekravet ändras

Den 1 januari 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL. Ändringarna innebär att det blir enklare att bedöma när detaljplan krävs och när detaljplan inte krävs. Det tydliggörs att kravet på detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse bara gäller bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk och om det finns ett behov av planläggning. Det förtydligas även att den inverkan på omgivningen som ett byggnadsverk i sig har ska beaktas vid bedömningen av om detaljplan krävs för ett nytt bygglovspliktigt byggnadsverk.
Föregående artikel Riskfyllt undantag i regler om sprängarbete tas bort
Nästa artikel Nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen
Skriv ut
1164 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.