X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2019

Nya ämnen på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen

Sex nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Ett av ämnena förs upp på listan efter förslag från Sverige.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information, anmälan och tillstånd enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav.

Den 15 januari 2019 uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med sex nya ämnen. Fyra ämnen tillhör gruppen PAH (polyaromatiska kolväten). Dessa ämnen tillverkas inte utan bildas i samband med tillverkningen av CTPHT (Beck, koltjäre-, högtemperaturs-, CAS nr: 65996-93-2).

Det ämne som förs upp på förslag från Sverige är en bisfenol, 4,4'-Isobutyletylidendifenol.

Nedan finns de ämnen det gäller:

• Fluoranten EC-nr 205-912-4, CAS-nr 206-44-0, 93951-69-0
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB)

• Benz[k]fluoranten EC-nr 205-916-6, CAS-nr 207-08-9
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB)

• Pyren EC-nr 204-927-3, CAS-nr 129-00-0, 1718-52-1
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB)

• Fenantren EC-nr 201-581-5, CAS-nr 85-01-8
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB)

• 4,4'-Isobutyletylidendifenol EC-nr 401-720-1, CAS-nr 6807-17-6
Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt.

•1,7,7-trimetyl-3-(fenylmetylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on EC-nr 239-139-9, CAS-nr 15087-24-8
Ämnet har förts upp för att det är hormonstörande i miljön.


Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?


När ett ämne har tagits upp på kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar eller använder ämnet. Om ämnet ingår i en vara ska leverantören av varan informera om detta och i vissa fall även gör en anmälan till Echa om i vilken typ av vara ämnet ingår. Konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar från begäran.
Föregående artikel Regeländringar från 1 januari
Nästa artikel Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen
Skriv ut
1027 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.