X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2022

Sveriges utsläpp går ner för långsamt

Idag kommer Naturvårdsverkets utsläppsstatistik för luftföroreningar för 2021. Den visar att de flesta föroreningarna fortsätter den nedåtgående trenden. Men Sverige klarar fortfarande inte sina utsläppsåtaganden inom EU och FN:s luftvårdskonvention.

Utsläppen av kväveoxider var nära oförändrade mellan åren 2020 och 2021. Under pandemiåret 2021, liksom året innan, minskade de från transporter men motverkades av en ökning inom el- och fjärrvärmeproduktionen. Kväveoxider påverkar både hälsa och miljö och är den luftförorening som Sverige har svårast att klara till 2030 enligt våra internationella utsläppsåttaganden. För att klara dessa måste utsläppen minska betydligt mer inom samtliga sektorer.

Utsläppen av ammoniak, som till största delen kommer från jordbruket, minskade med två procent mellan 2021–2022. Under de senaste 10 åren är minskningen marginell. De nya utsläppsberäkningarna visar att Sverige inte kommer klara sitt bindande utsläppsåtagande enligt EU:s takdirektiv som skulle ha nåtts redan 2020.

– Förutom att utsläppen av kväveoxider och ammoniak behöver minska för att skydda vår hälsa och miljö så riskerar Sverige höga böter om inte utsläppen minskar kraftigt, säger Roger Sedin som är chef för luftenheten på Naturvårdsverket.

Pandemirestriktionerna återspeglar sig som året innan även i utsläppssiffrorna för 2021. Minskningen inom vägtrafiken och inrikesflyget som sågs i siffrorna 2020 finns kvar. De förväntas bli högre i 2022 års siffror som beräknas 2023.

De sektorer som ingår i sammanställningen är arbetsmaskiner, avfall, egen uppvärmning av bostäder och lokaler, el- och fjärrvärmeproduktion, industri, inrikes transporter, jordbruk och produktanvändning.
Föregående artikel EU beslut om gränsvärden för PFAS i mat
Nästa artikel Miljömålen för luft
Skriv ut
112 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.