X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2017

Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017

Luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar och till år 2020 kommer miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt att nås eller vara nära att nås. Men mycket återstår att göra för att nå alla miljömål, visar 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål.

2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås eller vara nära att nås till år 2020. 9 av 24 etappmål bedöms vara uppnådda eller nära att nås. Men miljöarbetet går åt rätt håll på flera sätt. I årets uppföljningsrapport lyfts tre åtgärder för miljömålen fram:

Regeringen lade fram en proposition med förslag till ett klimatpolitiskt ramverk. Det bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
Steg mot en hållbar konsumtion har tagits under året genom en strategi för hållbar konsumtion och sänkt skatt på vissa reparationstjänster. Åtgärderna bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål och generationsmålet.

Flera myndigheter utvecklade verktyg för grön infrastruktur i samhällsplaneringen. Syftet var att skapa och bevara funktionella livsmiljöer där naturområden på land och i vatten hänger ihop så att djur och växter kan leva och sprida sig i landskapet. Den gröna infrastrukturen är väsentlig för ekosystemtjänsterna, människans välbefinnande och ekosystemens motståndskraft exempelvis vid klimatförändringar.

Åtgärderna för att nå Sveriges miljömål bidrar till att nå de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. I årets uppföljningsrapport sammanställs hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet bidragit till hållbarhetsmålen under år 2016.
Föregående artikel Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter
Nästa artikel Starkt motstånd mot lagförslag om mikroplaster
Skriv ut
1161 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.