X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2022

Ansvarsfördelningen för kemikaliekontrollen förändras

Från och med den 25 juli är Kemikalieinspektionen utsedd marknadskontrollmyndighet för de lagstiftningar inom ansvarsområdet som också omfattas av marknadskontrollförordningen, exempel Reach, CLP och EU:s biocidförordning. Kommunerna är inte marknadskontrollmyndigheter som tidigare men har i uppgift att utföra viss marknadskontroll.

Ansvarsfördelningen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Den ändrades den 25 juli 2022 med anledning av EU:s marknadskontrollförordning som trädde i kraft 16 juli 2021.

Ansvaret för tillsyn och marknadskontroll över kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel fördelas mellan flera olika myndigheter. Det beror delvis på om företaget tillverkar eller importerar produkten eller varan och om de använder den själva eller säljer den vidare. Det kan i praktiken innebära att ett företag får tillsyn av flera olika myndigheter.

Ansvarsfördelningen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Den är ändrad den 25 juli 2022 med anledning av EU:s marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020 som trädde i kraft den 16 juli 2021. Enligt miljötillsynsförordningen är nu Kemikalieinspektionen utsedd marknadskontrollmyndighet och har därmed ansvar för marknadskontroll i alla leverantörsled. Kommunerna är inte marknadskontrollmyndigheter men har i uppgift att utföra viss marknadskontroll.

Marknadskontrollförordningen omfattar en rad områden som listas i förordningen, bland annat EU:s biocidförordning, Reach-förordningen och CLP-förordningen. Däremot omfattas inte exempelvis EU:s växtskyddsmedelsförordning eftersom den inte finns uppräknad i marknadskontrollförordningen. Kontroll av att växtskyddsmedel överensstämmer med ställda krav regleras i EUs kontrollförordning (EU) 2017/625.

Kommunerna har tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer. Om företaget däremot är en primärleverantör ligger tillsynsansvaret hos Kemikalieinspektionen. Ibland har en butik dubbla roller, till exempel att den säljer produkter både från svenska och utländska leverantörer. I de fallen är kommunen tillsynsmyndighet över de ”svenska” produkterna, medan Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet över de ”utländska”.

Kommunerna och länsstyrelserna har tillsyn över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter. I normalfallet har kommunerna tillsyn över så kallade U- och C-verksamheter medan länsstyrelserna har ansvaret för A- och B-verksamheter. Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet när det gäller denna tillsyn.

Kemikalieinspektionen har tillsyn över primärleverantörers utsläppande på marknaden av kemiska produkter och biotekniska organismer samt primärleverantörers skyldighet att anmäla till produktregistret. Det är företag som tillverkar eller för in kemiska produkter, varor eller bekämpningsmedel till Sverige och säljer dessa vidare. När det gäller varor som släpps ut på marknaden har Kemikalieinspektionen tillsynsansvar oavsett vilken roll företaget har. För varor har alltså Kemikalieinspektionen och kommunerna ett delat tillsynsansvar.

Kemikalieinspektionen är även marknadskontrollmyndighet och utövar kontroll enligt EUs marknadskontrollförordning över att produkter överensstämmer med kraven i de rättsakter som förordningen hänvisar till. Ansvaret omfattar kontroll av ekonomiska aktörer i alla leverantörsled.

Förutom kommuner, länsstyrelser och Kemikalieinspektionen finns flera andra myndigheter som har eget tillsynsansvar eller är ansvariga för tillsynsvägledningen inom angränsande kemikalieområden.
Föregående artikel Center mot arbetslivskriminalitet
Nästa artikel Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
Skriv ut
216 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.