X
Nyhetslista

Flera ändringar i reglerna om kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Ändringarna träder i kraft 21 augusti 2018. Det handlar bl a om mögelsporer, tryckluft, hygieniska gränsvärden och märkning av rörledningar.


Märkning av rörledningar

Framöver kommer sanktionsavgift bara att tas ut då en rörledning inte märkts med erforderliga faropiktogram. En annan nyhet är att sanktionsavgift inte tas ut för omärkt tryckluft.

När det finns en risk för förväxling mellan rörledningar med kemiska riskkällor och rörledningar med annat innehåll behöver ledningarna märkas. Detta krav införs i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19.

Det behövs därför att kravet på att alla rörledningar ska märkas, som funnits i 24 § i föreskrifterna om användning av trycksatta anordningar, AFS 2001:1, nu tagits bort.
Genom ändringen behöver företagen själva bedöma om det finns risk för skada genom förväxling om inte alla rörledningar märks.


Mögelsporer

Föreskrifterna även gäller mögelsporer och kemiska ämnen som frisätts från mikroorganismer och som kan medföra allergier eller toxiska effekter. Det förtydligas i 3 §. Dessa har tidigare omfattats av föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker, men omfattas inte av de nya föreskrifterna om smittrisker.


Tryckluft

Dessutom förtydligas att begreppet farlig kemisk produkt innefattar tryckluft med minst 2 bar övertryck. Detta är ingen nyhet men förtydligas därför att det inte varit så känt.


Fem ämnen får hygieniska gränsvärden

Krav på tillstånd tas bort för fem ämnen i bilaga 1, grupp B. Dessa ämnen får hygieniska gränsvärden och kommer att omfattas av skyldigheten att göra en exponeringsbedömning för att visa att exponeringen är godtagbar.

De särskilda reglerna för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter gäller som tidigare även för dessa ämnen.

• 1,2-Dibrometan (etyldibromid)
• Hydrazin
• 4,4´-Metylendianilin (4,4´-diaminodifenylmetan)
• Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol)
• Etylenglykolmonomeyleteracetat (2-Metoxietylacetat)
Föregående artikel EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersätter den svenska personuppgiftslagen
Nästa artikel Förlängd övergångsperiod för ändrade regler för vedspisar och kaminer
Skriv ut
1370 Betygsätt artikel:
4.5

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.