X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2019

Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen

Arbetsmiljöverket inledde hösten 2017 en nationell tillsyn av äldreomsorgen som ska sträcka sig över tre år. Hittills har myndigheten gjort drygt 1 200 besök hos drygt 150 arbetsgivare. Sammanlagt har de fått närmare 3 500 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

Hittills har 760 arbetsställen, såväl inom hemtjänst som inom särskilda boendeformer, inspekterats för att kontrollera att det förebyggande arbetsmiljöarbetet genomförs enligt de lagar och regler som gäller.

Inspektionerna fokuseras särskilt på personalens delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och kränkningar. Dessa faktorer ligger bakom en växande andel av de anmälda arbetssjukdomarna inom äldreomsorgen.

En viktig förutsättning är att det finns en balans mellan arbetsbelastning och de resurserna som finns inom äldreomsorgen. Många upplever att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till de resurser som finns, att tempot är högt och att tiden inte räcker till.

Inspektionsinsatsen omfattar, förutom enskilda omsorgsenheter, även tjänstemannaledning och politisk ledning eller företagsstyrelse inom äldreomsorgsorganisationer.

Som arbetsgivare måste man också kontrollera att de anställda vet vilka arbetsuppgifter de faktiskt ska utföra och att man vet vilka uppgifter som ska prioriteras när inte tiden räcker till. Nyanställda eller de som varit borta från arbetet under en längre tid måste få en bättre introduktion när de börjar arbeta och hur de ska utföra arbetet på ett säkert sätt. Det krävs också rutiner för hur ofta personalen behöver kunskapspåfyllnad och kompetensutveckling inom olika områden. Allt för att de inte ska utsätta sig själva eller andra för risker.


Utvecklingsområden som Arbetsmiljöverket pekat på:

•Rutiner för introduktion och kompetensutveckling av medarbetarna, bland annat när det gäller belastningsergonomi och andra faktorer som påverkar arbetsmiljön.
•Dokumentation och skriftliga rutiner kring riskbedömningar
•Riskbedömning gällande chefers arbetsmiljö.
•Tydlig balans mellan krav och resurser.
•Arbetstagare ska känna till vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås samt om arbetet ska utföras på ett särskilt sätt.
•Att stöd finns för prioriteringar vid resurs- och tidsbrist.


Syftet med inspektionerna

Arbetsmiljöverket har regeringens uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av äldreomsorgen i syfte att minska den höga sjukfrånvaron, antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor. Tillsynen fortsätter under hela 2019 och totalt kommer omkring 200 arbetsgivares förebyggande arbetsmiljöarbete att inspekteras.

Tillsynsinsatserna ska bidra till förbättrade arbetsmiljöförhållanden för personal i äldreomsorgen inom såväl hemtjänsten som på äldreboenden. Kvinnor och män som arbetar i äldreomsorgen ska uppleva en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsgivarna ska ha ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tillsynen ska också synliggöra och skapa ett genusmedvetande hos huvudmännen. Inspektionerna inriktas både mot tjänstemannaledning och politisk ledning eller företagsstyrelse inom äldreomsorgsorganisationer och mot enskilda omsorgsenheter.
Föregående artikel Riskerna vid bärgningsolyckor ska åtgärdas på rätt sätt
Nästa artikel Högfluorerade ämnen orsakar stora kostnader för samhället
Skriv ut
968 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.