X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter mars 2019

Högfluorerade ämnen orsakar stora kostnader för samhället

Användningen av högfluorerade ämnen (PFAS) orsakar varje år mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader i Europa. Det visar beräkningar i en studie som Nordiska ministerrådet publicerar i dag.

Högfluorerade ämnen (PFAS) har använts vid tillverkning sedan 1950-talet, både i varor avsedda för yrkesmässig användning och för konsumentanvändning. Ämnena används bland annat för att skapa ytor som stöter bort vatten, fett och smuts. PFAS orsakar också negativa effekter för miljö och hälsa – en exponering som enligt den nya studien resulterar i stora kostnader för samhället.

I rapporten beräknas de årliga hälsoekonomiska kostnaderna till 52–84 miljarder euro i EES-länderna (EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein). Enbart kostnaderna för ökad risk för njurcancer till följd av yrkesmässig exponering för PFAS beräknas uppgå till 12,7–41,4 miljoner euro inom EES. För de nordiska länderna beräknas de hälsoekonomiska kostnaderna till följd av avvändning av PFAS till 2,8–4,6 miljarder euro per år. De miljöekonomiska kostnaderna för rening av områden som förorenats med högfluorerade ämnen beräknas i rapporten uppgå till 46 miljoner – 11 miljarder euro enbart för de nordiska länderna.

Det finns cirka 3 000 högfluorerade ämnen som har uppmärksammats för att ha en negativ miljö- och hälsopåverkan. Vetenskapliga studier visar bland annat på samband mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen och påverkan på blodfetter, immunförsvaret och sköldkörteln.

Ämnena tillhör de mest svårnedbrytbara i naturen och exponeringen för PFAS sker främst via förorenat grund- och dricksvatten. Högfluorerade ämnen kan också spridas via användningen i konsumentvaror så som exempelvis pizzakartonger, skidvalla, kläder och kosmetiska produkter.
I studien uppskattas att ett antal anläggningar i Europa producerar fluorerade ämnen och att dessa anläggningar är betydande källor till utsläpp av PFAS till miljön. Studien visar också att exponeringen för arbetare vid anläggningarna är hög.

Rapporten ges ut av Nordiska ministerrådet och har tagits fram av konsulter från företagen Milieu och EMRC. Arbetet följdes av en styrgrupp bestående av representanter för Kemikalieinspektionen i Sverige, Miljöstyrelsen i Danmark, samt miljömyndigheterna i Norge och Island. Projektet finansierades av Nordiska Ministerrådets Kemikaliegrupp, Kemikalieinspektionen och den danska Miljöstyrelsen.
Föregående artikel Krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister inom äldreomsorgen
Nästa artikel Undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier
Skriv ut
1013 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.