X
Nyhetslista

Producentansvar för elutrustning

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning.

Ändringarna innebär att uttrycket konsumentelutrustning förtydligas så att det klart framgår att uttrycket även omfattar elutrustning som är ägnad att användas av både privathushåll och av yrkesmässiga användare. Även uttrycket ”göra en elutrustning tillgänglig” förtydligas så att det klart framgår att ett yrkesmässigt tillhandahållande av en elutrustning kan ske både mot betalning och gratis.

Vidare klargörs att beräkningen av om återvinningsmålen nås inte ska omfatta den mängd som förvinner vid sortering och lagring och andra förberedande verksamheter som sker före återvinning. Det tydliggörs också att skyldigheten för den som säljer eller skänker ny konsumentelutrustning till en användare att gratis ta emot motsvarande mängd konsumentelavfall från användaren endast gäller den som tillgängliggör elutrustning på den svenska marknaden. Det införs också en bestämmelse om att producentregistret ska vara ett hjälpmedel i Naturvårdsverkets tillsyn över att elavfallsförordningen följs.

Ändringen trädde i kraft den 1 mars 2020.


Referenser:

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)
• Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Föregående artikel Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset
Nästa artikel Upphävande av föreskrift om ozonskiktet
Skriv ut
873 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.