X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2023

Rättsakter som ska möjliggöra 2030 års klimatmål

Rådet har antagit fem rättsakter som kommer att göra det möjligt för EU att minska utsläppen av växthusgaser inom ekonomins viktigaste sektorer, samtidigt som de mest utsatta medborgarna och mikroföretagen och de sektorer som är utsatta för koldioxidläckage får effektivt stöd under klimatomställningen.

Rättsakterna ingår i 55 %-paketet, som ska göra det möjligt för EU att hålla sina löften och minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och uppnå klimatneutralitet 2050. Rådets omröstning är det sista steget i beslutsprocessen.

EU:s utsläppshandelssystem

EU:s utsläppshandelssystem är en koldioxidmarknad som bygger på ett system med utsläppstak och handel med utsläppsrätter för energiintensiva industrier, elproduktionssektorn och luftfartssektorn.

De nya reglerna innebär en skärpning av den övergripande ambitionen när det gäller att minska utsläppen fram till 2030 i de sektorer som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem med 62 procent jämfört med 2005 års nivåer.

Koldioxidutsläpp från sjötransporter

Utsläppen från sjöfart kommer för första gången att omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Rederiernas skyldighet att överlämna utsläppsrätter kommer att införas gradvis: 40 procent för verifierade utsläpp från 2024, 70 procent från 2025 och 100 procent från 2026.

De flesta stora fartyg kommer att omfattas av EU:s utsläppshandelssystem från början, medan stora offshorefartyg först kommer att omfattas av förordningen om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter, för att senare ingå i EU:s utsläppshandelssystem.

Icke-koldioxidrelaterade utsläpp (metan och N2O) kommer att omfattas av förordningen om övervakning, rapportering och verifiering från och med 2024 och ingå i EU:s utsläppshandelssystem från och med 2026.

Byggnader, vägtransporter och andra sektorer

Ett nytt, separat system för handel med utsläppsrätter för byggnader, vägtransporter och ytterligare sektorer (främst små industrier) har inrättats för att säkerställa kostnadseffektiva utsläppsminskningar inom dessa sektorer, där det hittills har visat sig vara svårt att fasa ut fossila bränslen. Det nya systemet kommer att gälla för distributörer som levererar bränslen till byggnader, vägtransporter och andra sektorer från och med 2027. En skyddsåtgärd har införts som innebär att det nya systemet kommer att skjutas upp till 2028 om priset på olja och gas är exceptionellt högt när systemet ska aktiveras.

Utsläpp från luftfarten

Luftfartssektorns kostnadsfria utsläppsrätter kommer gradvis att fasas ut och fullständig auktionering kommer att genomföras från och med 2026. Fram till den 31 december 2030 kommer 20 miljoner utsläppsrätter att reserveras för att stimulera luftfartygsoperatörernas övergång från användning av fossila bränslen.

EU:s utsläppshandelssystem kommer att gälla för flygningar inom EU (plus avgående flygningar till Storbritannien och Schweiz), medan det globala marknadsbaserade styrmedlet Corsia kommer att gälla för flygningar mellan EU och tredjeländer som deltar i Corsia (enligt ”clean cut”-principen) mellan 2022 och 2027.

Insynen i luftfartygsoperatörernas utsläpp och kompensation kommer också att förbättras, och en ram för övervakning, rapportering och verifiering av icke-koldioxidrelaterade effekter från luftfartssektorn kommer att inrättas. Före den 1 januari 2028 kommer EU-kommissionen, när så är lämpligt och på grundval av resultaten av den ramen, att föreslå begränsningsåtgärder för luftfartens icke-koldioxidrelaterade effekter.

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) är en mekanism som avser import av produkter i koldioxidintensiva industrier. Målet med CBAM är att – i full överensstämmelse med reglerna för den internationella handeln – förhindra att EU:s insatser för att minska växthusgasutsläppen neutraliseras av ökade utsläpp utanför EU genom omlokalisering av produktion till länder där politiken för att bekämpa klimatförändringarna är mindre ambitiös än i EU eller ökad import av koldioxidintensiva produkter.

Fram till slutet av 2025 kommer CBAM endast att tillämpas som en rapporteringsskyldighet. CBAM kommer att fasas in gradvis, parallellt med en utfasning av gratis utsläppsrätter, när mekanismen tas i bruk inom ramen för EU:s reviderade system för handel med utsläppsrätter för de berörda sektorerna. De kostnadsfria utsläppsrätterna för sektorer som omfattas av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid – cement, aluminium, gödselmedel, elproduktion, vätgas, järn och stål samt vissa prekursorer och ett begränsat antal nedströmsprodukter – kommer att avvecklas under en nioårsperiod mellan 2026 och 2034.

Mekanismen främjar import av varor till EU från företag utanför EU som uppfyller de höga klimatstandarder som gäller i de 27 EU-länderna. Den kommer att säkerställa en balanserad behandling av sådan import och är utformad för att uppmuntra EU:s partner runt om i världen att ansluta sig till EU:s klimatinsatser.

Den sociala klimatfonden

Medlemsländerna kommer att använda den sociala klimatfonden för att finansiera åtgärder och investeringar för att stödja utsatta hushåll, mikroföretag och transportanvändare och hjälpa dem att hantera priseffekterna av ett utsläppshandelssystem för byggnader, vägtransporter och ytterligare sektorer.

Fonden ska finansieras genom intäkter främst från det nya systemet för handel med utsläppsrätter upp till ett belopp på högst 65 miljarder euro, som ska kompletteras med nationella bidrag. Den inrättas tillfälligt under perioden 2026–2032.

Bakgrund

Rådet har röstat om följande inom ramen för 55 % -paketet:
- översynen av direktivet om EU:s utsläppshandelssystem
- ändringen av förordningen om övervakning, rapportering och verifiering på sjöfartsområdet
- översynen av direktivet om EU:s utsläppshandelssystem för luftfart
- förordningen om inrättande av en social klimatfond
- förordningen om inrättande av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

55 %-paketet, som lades fram av kommissionen den 14 juli 2021 inom ramen för den europeiska gröna given kommer att göra att EU kan minska sina nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och uppnå klimatneutralitet 2050.

Rådet och Europaparlamentet nådde en preliminär överenskommelse om utsläppshandelssystemet för luftfart den 7 december 2022, om gränsjusteringsmekanismen för koldioxid den 13 december 2022 och om EU:s utsläppshandelssystem och den sociala klimatfonden den 18 december 2022. Europaparlamentet antog formellt lagstiftningen den 18 april 2023.

Föregående artikel Utsläppsminskning på 4,4 procent för svenska anläggningar i EU
Nästa artikel Fossila bränslen fasas ut inom luftfartssektorn
Skriv ut
644 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.