X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2023

Fossila bränslen fasas ut inom luftfartssektorn

Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär politisk överenskommelse om ett förslag som syftar till att fasa ut fossila bränslen i luftfartssektorn och skapa lika villkor för en hållbar luftfart (initiativet ReFuelEU Aviation).

Syftet med förslaget är att öka både efterfrågan och tillgången på hållbara flygbränslen samtidigt som lika villkor säkerställs på EU:s luftfartsmarknad. Detta är ett viktigt förslag för att få med luftfarten på vägen mot EU:s klimatmål för 2030 och 2050, eftersom hållbart flygbränsle är ett av de allra viktigaste verktygen på kort och medellång sikt för att minska koldioxidutsläppen från luftfarten. Det bör vara en väg ut ur den situation som hindrar utvecklingen av sådant bränsle: dålig tillgång och priser som fortfarande är mycket högre än för fossila bränslen.

Huvudpunkterna i kommissionens förslag

I den preliminära överenskommelsen behålls de grundläggande delarna av kommissionens förslag, t.ex. bidragen till klimatmålen. Till de viktigaste inslagen i överenskommelsen hör:

- skyldigheten för flygbränsleleverantörer att se till att allt flygbränsle som tillhandahålls luftfartygsoperatörer vid unionsflygplatser innehåller en minimiandel hållbart flygbränsle från och med 2025, och från och med 2030 en minimiandel syntetiskt flygbränsle, med en gradvis ökning av dessa beståndsdelar till 2050
- fastställandet av en övergångsperiod under vilken en bränsleleverantör kan uppnå blandningsmandatet för hållbart flygbränsle i form av ett viktat genomsnitt för det flygbränsle som leverantören har levererat i unionen, för att underlätta organisationen av sektorn under dess uppbyggnadsfas, utan att det påverkar den totala utsläppsnivån
- skyldigheten för luftfartygsoperatörer att säkerställa att den årliga mängd flygbränsle som tankas vid en viss unionsflygplats uppgår till minst 90 procent av det årliga flygbränslebehovet, för att undvika utsläpp i samband med extra vikt orsakad av ekonomitankning
- rapporteringsskyldigheter för flygbränsleleverantörer och luftfartygsoperatörer
- bestämmelserna om de behöriga myndigheter som medlemsländerna ska utse för att säkerställa att denna förordning samt bestämmelserna om administrativa sanktionsavgifter efterlevs

De viktigaste ändringarna av kommissionens förslag

Genom den preliminära överenskommelsen ändras dock vissa aspekter av kommissionens förslag i syfte att underlätta och påskynda utvecklingen av hållbara flygbränslen, bland annat:

- utvidgningen av tillämpningsområdet när det gäller unionsflygplatser och luftfartygsoperatörer
- utvidgningen av tillämpningsområdet när det gäller godtagbara hållbara flygbränslen och syntetiska flygbränslen; för biobränslen utvidgas tillämpningsområdet till att omfatta andra certifierade biobränslen som uppfyller kriterierna för hållbarhet och utsläppsminskning i direktivet om förnybar energi, upp till högst 70 procent, med undantag för biobränslen baserade på livsmedels- och fodergrödor och tillägg av två bränslen (vätgas och syntetiskt koldioxidsnålt flygbränsle), som kan användas för att uppnå minimiandelarna i de olika delarna av förordningen
- införandet av en möjlighet för medlemsländernas behöriga myndigheter att bevilja undantag från bestämmelserna om ekonomitankning för vissa flygningar i händelse av allvarliga och återkommande operativa svårigheter eller strukturella svårigheter i fråga om bränsleförsörjningen i enlighet med fastställda kriterier
- främjandet av vätgas vid unionens flygplatser
- inrättandet av ett EU-märkningssystem för miljöprestanda för luftfartygsoperatörer som använder hållbara flygbränslen, vilket kommer att hjälpa konsumenterna att göra välgrundade val och främja grönare flygningar
- kraven på datainsamling och rapportering, som har stärkts för att man ska kunna övervaka effekterna av denna förordning på EU-operatörers och EU-plattformars konkurrenskraft och för att kunskapen om de icke-koldioxidrelaterade effekterna av utsläpp från luftfarten ska förbättras
- nya överväganden som kommissionen bör ta med i sin rapport 2027, inbegripet denna förordnings inverkan på konnektivitet, koldioxidläckage och snedvridning av konkurrensen, och den framtida användningen av vätgas och el

Vad händer nu?

Den preliminära politiska överenskommelsen måste nu formellt godkännas av de två medlagstiftarna. Från rådets sida avser det svenska ordförandeskapet att lägga fram texten för medlemsländernas företrädare (Coreper) så snart som möjligt, så att den kan antas formellt under något av de kommande rådsmötena.

Föregående artikel Rättsakter som ska möjliggöra 2030 års klimatmål
Nästa artikel Inspektioner för säkra lastnings- och lossningsplatser
Skriv ut
146 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.