X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2024

Nu är luften kartlagd över hela Sverige

Luftföroreningar orsakar flera tusen förtida dödsfall varje år i Sverige. Föroreningsnivåerna mäts på många platser, men det går inte att mäta överallt. Däremot går det att beräkna halterna. Nu finns en webbtjänst som visar nationella beräkningar av luftkvaliteten i hela landet.

SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket och Trafikverket utvecklat ett avancerat nationellt modellsystem som visar beräknade halter av kvävedioxid samt fina och grova partiklar (PM2,5 och PM10) med hög upplösning över hela landet.

Modellberäkningar är en viktig del i dagens luftvårdsarbete. Genom mätning av luftkvaliteten ser man koncentrationen av en förorening på en specifik plats medan modellberäkningar skattar koncentrationen av föroreningen över ett större geografiskt område. Det innebär stora fördelar, inte minst eftersom det både av ekonomiska och praktiska skäl inte går att genomföra mätningar överallt.

Högupplösta modellberäkningar genomförs redan idag i en del kommuner och behovet av detta kommer att finnas kvar, både för att leva upp till lagstiftningens krav samt för specifika lokala behov. Fördelen med en nationellt täckande kartläggning, framtagen med gemensam metodik, är dock att den ger jämförbara resultat och information om luftkvalitet för hela landet. Modelleringen ger även tillgång till referensdata för kommuner som genomför egna modelleringar.

Den nationella modelleringen innebär att alla kommuner och deras invånare kan få information om luftkvaliteten i sin kommun.

Stöd för kommunerna

Ambitionen är att den nationella modelleringen ska bli en viktig del av det löpande arbetet med övervakning av luftkvalitet med årliga uppdateringar. Med regelbundna uppdateringar kommer den nationella modelleringen att kunna vara ett centralt stöd i kommunernas arbete med att kartlägga luftkvaliteten och följa upp miljökvalitetsnormerna och miljömålen, samt i åtgärdsarbetet för att förbättra luftkvaliteten. Det kommer till exempel att kunna användas vid bedömning av vilka föroreningar som behöver mätas och var mätstationer bör placeras, samt ge bättre underlag för framtagande av lokala åtgärdsprogram.

För allmänheten kan det ge en uppfattning om luftkvaliteten i områden där det saknas mätningar, till exempel vid skolgårdar och bostäder.

På nationell nivå kommer modelleringen att vara ett värdefullt underlag för nationella exponeringsberäkningar, hälso- och skadekostnadsuppskattningar och andra utredningar. Modelleringen kan också komplettera rapporteringen av luftkvalitetsdata till EU.
Föregående artikel Tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas
Nästa artikel Ny lagstiftning inom avfall
Skriv ut
75 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.