X
Nyhetslista

Nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och aerosoler

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis enligt nedan.

MSB har gett ut flera föreskrifter om brandfarlig gas för att förtydliga och detaljera kraven i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Syftet är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Flera av föreskrifterna skrevs för 20-30 år sedan och har nu uppdaterats och slagits samman.

De nya föreskrifterna gäller hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll. De omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Bestämmelserna riktar sig till den som ska hantera, eller hanterar, brandfarlig gas eller aerosolbehållare med brandfarligt innehåll och innehåller inga produkt-, konstruktions- eller tillverkningskrav.

Samtidigt upphör följande författningar att gälla helt eller delvis i enlighet med vad som anges nedan:

• Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare upphävs i sin helhet
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas upphävs i sin helhet
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel upphävs i de delar som behandlar brandfarlig gas dvs både kraven och de tillhörande allmänna råden. Krav och allmänna råd avseende brandfarlig vätska fortsätter att gälla.
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 1996:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen upphävs i de delar som behandlar brandfarlig gas, dvs både kraven och de tillhörande allmänna råden, samt de allmänna råd som behandlar brandfarlig vätska. Kraven, det vill säga de § som avser brandfarlig vätska, fortsätter att gälla.

De allmänna råden finns infogade efter respektive paragraf i föreskriften i de fall det finns allmänna råd. För kravet i 2 kapitlet 9 § som handlar om placering av brandfarlig gas hänvisar vi i de flesta fall till bilaga 1 i föreskriften.

Undantaget är dock för butiker, där det allmänna rådet för placering av lösa behållare är att det bör göras enligt kapitel 2 i MSB:s handbok om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker.

I föreskriften finns även två allmänna råd publicerade angående utredningskrav och föreståndarkrav som ges direkt till 7:e respektive 9 §§ i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Föregående artikel 14 nya ämnen blir narkotika
Nästa artikel Vissa ändringar i avfallsskattelagen
Skriv ut
810 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.