X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2023

Nytt EU direktiv om förnybar energi

EU rådet har antagit det nya direktivet om förnybar energi för att öka andelen förnybar energi i EU:s totala energiförbrukning till 42,5 procent senast 2030. Dessutom föreskrivs ett ytterligare vägledande tillägg på 2,5 procent för att göra det möjligt att uppnå målet på 45 procent. Varje medlemsland kommer att bidra till detta gemensamma mål.

Alla medlemsländer ska bidra till ambitiösare sektorsspecifika mål inom transport, industri, byggnader samt fjärrvärme och fjärrkyla. Syftet med delmålen är att påskynda integreringen av förnybar energi i sektorer där införlivandet har gått långsammare.

Transport

Medlemsländerna kommer att ha möjlighet att välja mellan

¤ ett bindande mål om att minska växthusgasintensiteten inom transportsektorn med 14,5 procent senast 2030 genom användning av förnybar energi
¤ en bindande andel förnybar energi på minst 29 procent senast 2030 inom den slutliga energianvändningen i transportsektorn

I de nya reglerna fastställs ett bindande kombinerat delmål på 5,5 procent för avancerade biodrivmedel (som i allmänhet kommer från bränsleråvaror som inte är livsmedelsbaserade) och förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung (främst förnybar vätgas och vätgasbaserade syntetiska bränslen) när det gäller andelen förnybar energi som levereras till transportsektorn. Inom detta mål finns ett minimikrav på 1 procent av förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung när det gäller andelen förnybar energi som levereras till transportsektorn år 2030.

Industri

Enligt direktivet ska industrin öka användningen av förnybar energi med 1,6 procent per år. Medlemsländerna enades om att 42 procent av den vätgas som används inom industrin bör komma från förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung senast 2030 och 60 procent senast 2035.

Medlemsländerna får möjlighet att minska bidraget från förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung inom industrin med 20 procent på två villkor, nämligen att

¤ medlemslandets nationella bidrag till det bindande övergripande EU-målet uppfyller dess förväntade bidrag
¤ andelen vätgas från fossila bränslen som används i medlemslandet är högst 23 procent 2030 och 20 procent 2035

Byggnader, uppvärmning och kylning

I de nya reglerna fastställs ett vägledande mål på minst 49 procent förnybar energi i byggnader senast 2030.

Målen för förnybar energi för uppvärmning och kylning kommer gradvis att höjas, med en bindande ökning på 0,8 procent per år på nationell nivå fram till 2026 och 1,1 procent från 2026 till 2030. Den lägsta årliga genomsnittssats som gäller för alla medlemsländer kompletteras med ytterligare vägledande ökningar som beräknas specifikt för varje medlemsland.

Bioenergi

I direktivet stärks hållbarhetskriterierna för användning av biomassa för energiändamål för att minska risken för icke hållbar bioenergiproduktion. Medlemsländerna ska se till att kaskadprincipen tillämpas, med fokus på stödsystem och med vederbörlig hänsyn till nationella särdrag.

Snabbare tillståndsförfaranden för projekt

Tillståndsförfarandena för projekt för förnybar energi kommer att gå snabbare. Syftet är att påskynda utbyggnaden av förnybar energi inom ramen för REPowerEU-planen för att bli oberoende av ryska fossila bränslen efter Rysslands invasion av Ukraina.

Medlemsländerna kommer att utforma accelerationsområden för förnybar energiproduktion där projekt för förnybar energi genomgår snabba och förenklade tillståndsförfaranden. Utbyggnaden av förnybar energi kommer också att antas vara av ”övervägande allmänintresse”, vilket begränsar grunderna för rättsliga invändningar mot nya anläggningar.
Föregående artikel Oanmälda myndighetskontroller i Ängelholm
Nästa artikel Sveriges klimatpolitik anpassas till EU:s nya klimatlagstiftning
Skriv ut
194 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.