X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2023

Teknik för den gröna omställningen

Rådet har antagit sin ståndpunkt (”allmän riktlinje”) om ett utkast till förordning om en ram för åtgärder för att stärka Europas ekosystem för tillverkning av nettonollteknikprodukter, mer känd som rättsakten om nettonollindustri.

Huvudsyftet med förslaget är att se till att den kritiska teknik som behövs för att stödja omställningen till klimatneutralitet börjar användas snabbare inom industrin. Detta ska ske genom att man utnyttjar den inre marknadens styrka för att öka Europas ekonomiska motståndskraft och konkurrenskraft.

Bana väg för nettonollteknik


I rättsakten föreslås att villkoren för investeringar underlättas med utgångspunkt i en förteckning över viktig teknik. Detta ska ske genom att man förenklar tillståndsförfarandena och prioriterar strategiska projekt. Det föreslås också att man underlättar tillträdet till marknaden för produkter som innehåller strategisk teknik, förbättrar den europeiska arbetskraftens kompetens inom dessa lovande sektorer (särskilt genom lanseringen av nettonollindustriakademier) och skapar en plattform för att samordna EU:s åtgärder på detta område. För att främja innovation föreslår man att särskilda regelverk för utveckling, testning och validering av innovativ teknik (så kallade regulatoriska sandlådor) upprättas.

Ett vägledande riktmärke om en produktionskapacitet på 40 procent av EU:s behov av produkter som innehåller strategisk teknik, t.ex. solcellspaneler, vindturbiner, batterier och värmepumpar, fastställs i rättsakten. I förslaget fastställs också ett specifikt mål för avskiljning och lagring av koldioxid, där en årlig injektionskapacitet på minst 50 miljoner ton koldioxid ska uppnås senast 2030.

Rådets mandat

Rådet stöder i sin ståndpunkt huvudmålen i rättsakten om nettonollindustri men inför flera förbättringar, t.ex. genom att utvidga tillämpningsområdet, förtydliga reglerna för tillståndsförfaranden, marknadstillträde och offentlig upphandling samt främja kompetens, forskning och innovation.

Tillämpningsområde och förteckningar över teknik

Jämfört med kommissionens förslag utvidgar rådets ståndpunkt förteckningen över strategisk nettonollteknik från åtta till tio kategorier genom att inkludera kärnkraft och hållbara alternativa bränslen. Det klargörs också att detta varken bör påverka medlemsstaternas rätt att besluta om sin energimix eller tilldelningen av EU-medel i den nuvarande fleråriga budgeten.

Mandatet utvidgar också förteckningen över icke-strategisk nettonollteknik till biotekniklösningar för klimat och energi, annan kärnteknik och banbrytande industriteknik för energiintensiva industrier. Rådets ståndpunkt innehåller även en bilaga med exempel på produkter och komponenter som främst används för tillverkning av nettonollteknik. Dessutom ska enligt mandatet en regelbunden utvärdering av förordningen göras i förhållande till de fastställda målen, vilket skapar möjligheter att inkludera annan relevant teknik i framtiden.

Tillståndsförfaranden

Enligt rådets ståndpunkt kommer rationaliserade och realistiska tillståndsförfaranden att tas fram för strategisk nettonollteknik och ytterligare stöd tillhandahållas för att locka investeringar samtidigt som skyldigheter på EU-nivå och internationell nivå uppfylls. Dessutom tar den allmänna riktlinjen upp accelerationsområden för nettonollteknik som kommer att hjälpa medlemsländerna att kartlägga synergier i samband med tillståndsförfarandena.

Kapacitet för koldioxidinjektion

I rådets mandat ingår transport och infrastruktur för koldioxid i tillämpningsområdet för bestämmelserna om kapacitet för koldioxidinjektion, vilket utvidgar värdekedjan för denna sektor. Däremot undantas små olje- och gasproducenter från enskilda bidrag till det EU-omfattande målet för tillgänglig kapacitet för koldioxidinjektion.

Offentlig upphandling och auktioner


I den allmänna riktlinjen klargörs förfaranden för offentlig upphandling för att skapa säkra, transparenta, genomförbara och harmoniserade krav för nettonollteknik samt en diversifiering vad gäller försörjningen av strategisk teknik till EU, samtidigt som upphandlande myndigheter ges tillräcklig flexibilitet. Det klargörs till exempel på vilka villkor myndigheterna får välja en annan leverantör än den billigaste om denna bidrar mer till den miljömässiga hållbarheten och resiliensen i medlemslandet.

När det gäller auktioner ger rådets förslag medlemsstaterna möjlighet att tillämpa kriterier för både förhandsurval och tilldelning. Kommissionen kommer att fastställa dessa kriterier i en genomförandeakt och se över den volym som auktioneras ut utifrån en bedömning av hur systemet fungerar.

Höjd kompetensnivå

Rådet påpekar att utbildning är en nationell befogenhet, men stöder samtidigt de övergripande målen för de europeiska nettonollindustriakademierna, som har den framgångsrika modellen för den europeiska batteriakademin som förebild när det gäller att ta fram och leverera utbildningsinnehåll som är anpassat till kompetensbehoven inom nettonollindustrin.

Regulatoriska sandlådor

I rådets allmänna riktlinje behålls möjligheten för medlemsländerna att på eget initiativ inrätta regulatoriska sandlådor. Uppstartsföretag bör också kunna dra nytta av de särskilda åtgärder som planeras för små och medelstora företags deltagande i sandlådorna.

Bakgrund

Rättsakten om nettonollindustri är ett av de tre viktigaste lagstiftningsinitiativen i industriplanen i den gröna given, vid sidan av akten om kritiska råvaror och reformen av elmarknadens utformning, för att stärka konkurrenskraften hos Europas nettonollindustri och stödja den snabba omställningen till klimatneutralitet.

I sina slutsatser av den 26 och 27 oktober 2023 uppmanade stats- och regeringscheferna rådet och Europaparlamentet att snabbt nå en överenskommelse om rättsakten om nettonollindustri, så att det nya lagförslaget kan färdigställas före slutet av den nuvarande lagstiftningscykeln.

Vad händer nu?

Den allmänna riktlinje som man nu enats om formaliserar rådets förhandlingsposition. Den ger rådets ordförandeskap mandat för förhandlingar med Europaparlamentet, som antog sin egen ståndpunkt den 21 november 2023.
Föregående artikel Internationellt samarbete för den globala kärnkraften
Nästa artikel En hållbar bioekonomistrategi
Skriv ut
72 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.