X

Nyhetslista

Publicerad den 19 mars 2021

Nya behovs- och miljöbedömningar i plan- och bygglagen

För att säkerställa att bestämmelserna i plan- och bygglagen är förenliga med direktivet om miljökonsekvensbedömningar, MKB-direktivet, föreslår regeringen ett antal lagändringar som har överlämnats till Lagrådet.

Direktivet ställer krav på att det ska göras en så kallad behovsbedömning av vissa byggprojekt innan de tillåts, för att se om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Kraven gäller så kallade MKB-projekt som innefattar bland annat byggandet av köpcentrum, stora parkeringsanläggningar och vissa andra stora byggprojekt för sammanhållen bebyggelse. Om behovsbedömningen visar att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska projektet miljöbedömas. Miljöbedömningen innebär bland annat att det ska tas fram en miljökonsekvensbeskrivning innan projektet får genomföras. Bakgrunden till förslagen i lagrådsremissen är kritik från EU-kommissionen om att vissa krav i direktivet inte har genomförts på ett tydligt sätt i svensk lagstiftning.

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat följande :
• Det ska förtydligas i plan- och bygglagen att sådana projekt som omfattas av MKB-direktivet och som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska prövas genom en detaljplan och inte genom ett bygglov eller ett förhandsbesked.
• Regeringen ska få meddela föreskrifter om att sådana projekt i vissa fall inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.
• Byggnadsnämndens beslut om bygglov eller förhandsbesked som avser ett sådant projekt ska i vissa fall innehålla en motivering om åtgärdens miljöpåverkan.
• Den information som kommunen ska tillhandahålla när en detaljplan tas fram ska finnas tillgänglig i elektronisk form på kommunens webbplats.
• Miljöorganisationers rätt att överklaga bygglov och förhandsbesked som avser ett sådant projekt som omfattas av direktivet ska framgå av plan- och bygglagen.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 2 augusti 2021.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (129)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: bygg

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här