X
Nyhetslista

Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter

I och med att de nya föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och smittrisker börjar gälla den 21 augusti respektive 19 november har Arbetsmiljöverket beslutat om ändringar i fem föreskrifter:

• Arbetsplatsens utformning (AFS 2018:5),
• Skyltar och signaler (AFS 2018:6),
• Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2018:7),
• Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2018:8) och
• Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (AFS 2018:9).

Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018.
Många av förändringarna är av formell karaktär, som till exempel ändring av hänvisningar då föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet har omarbetats och i och med det bytt namn till smittrisker.

Övriga förändringar innebär i korthet:

• Förbud mot att exponera gravida arbetstagare för Toxoplasma (parasit som kan förekomma framförallt hos katter) och viruset som orsakar röda hund flyttas från föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet till föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare. Sanktionsavgiften följer med.
• I föreskrifterna om skyltar och signaler byter skylten Smittrisker namn till Biologisk fara.
• I arbetsplatsen utformning är det främst råden som har blivit ändrade bland annat på grund av att kolmonoxid och kvävedioxid får nya sänkta hygieniska gränsvärden. De allmänna råden ändras vad avser rekommenderad halt koldioxid, kolmonoxid och kvävemonoxid för återförd luft från processer.

Det finns även en ny rekommendation i råden: luftföroreningshalten i tilluften bör inte vara högre än de miljökvalitetsnormer som återfinns i luftkvalitetsförordningen.
Föregående artikel Miljösanktionsavgift för fartygsbränslen med för hög svavelhalt
Nästa artikel Ny vägledning om livscykelanalyser
Skriv ut
1200 Betygsätt artikel:
5.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.