X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2023

CLP-förordningen uppdateras

Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier (CLP-förordningen). Genom förordningen uppdateras den befintliga EU-lagstiftningen från 2008. Syftet är att förtydliga reglerna för märkning av kemiska ämnen och den information som krävs för kemikalier som säljs på nätet.

Den preliminära överenskommelsen anpassar CLP-förordningen till olika former av handel (t.ex. e-handel eller handel med påfyllningsprodukter), främjar de kemiska produkternas cirkularitet, gör märkningen (inbegripet digital märkning) tydligare och lättare att förstå och säkerställer en hög skyddsnivå mot kemiska faror.

Tydligare information om kemiska faror

Utbredningen av nya kommersiella trender (t.ex. näthandel eller återanvändning av behållare för bulkinköp), tillsammans med nya faror kopplade till användningen av kemiska produkter (bland annat förekomsten av hormonstörande ämnen eller vissa ämnens långa livslängd) gjorde att man behövde uppdatera den befintliga förordningen från 2008. Den föreslagna förordningen syftar till att öka skyddet av människors hälsa och miljön, men även till förenklad tillgång till aktuell information om kemiska faror och förenklade märkningsregler. Genom den föreslagna förordningen införs också andra åtgärder, bland annat

  • bättre och snabbare förfaranden för alla aktörer för tillhandahållande av information om faror som rör kemikalier som förekommer på EU-marknaden
  • information om kemiska faror, även online, genom enklare och tydligare märknings- och reklamkrav (dvs. en minsta teckenstorlek för märkning av kemikalier)
  • nya befogenheter för kommissionen (utöver medlemsländerna och industrin) att påskynda förfarandet för identifiering av farliga ämnen och att lägga fram nödvändiga klassificeringsförslag
  • särskilda regler för påfyllningsbara kemiska produkter, så att konsumenterna på ett säkert sätt kan köpa och använda kemiska produkter, t.ex. hemvårdskemikalier, som säljs i bulk
Överenskommelsens huvudinnehåll

För ämnen med mer än en beståndsdel (multikomponentämnen) innehåller den preliminära överenskommelsen ett femårigt undantag för sådana ämnen från växter eller växtdelar som inte är kemiskt modifierade. Kommissionen kan därefter föreslå ny lagstiftning för dessa produkter på grundval av vetenskapliga rapporter. Andra multikomponentämnen, t.ex. petrokemiska produkter, kommer att omfattas av förordningen.

I den preliminära överenskommelse som medlagstiftarna nu nått fastställs förordningens tillämpningsområde för harmoniserad klassificering av ämnen i alla fysikaliska tillstånd. Kompromissen klargör att förordningen också är tillämplig på onlineförsäljning, inbegripet köp på digitala marknadsplatser.

Kompromisstexten kräver att de flesta kemiska produkter är försedda med en fysisk etikett, även om digitala etiketter också kan vara ett alternativ för leverantörer. Dessutom införs åtgärder för att göra etiketterna tydligare och lättare att läsa, särskilt för personer med synsvårigheter. För vissa produkter kan leverantören tillhandahålla enbart digitala uppgifter, även om en konsument alltid kan begära en fysisk kopia av produktinformationen.

För produkter som köps i påfyllningsstationer syftar den preliminära överenskommelsen till att minska riskerna (överfyllning, kontaminering, att barn använder dem osv.).
Slutligen anpassas genom den preliminära överenskommelsen olika bestämmelser om nya faroklasser för att undvika överlappning med pågående bedömningar som för närvarande genomförs enligt olika lagstiftningar.

Bakgrund

Översynen av CLP-förordningen är tillsammans med den planerade översynen av Reach-förordningen en viktig del av kemikaliestrategin för hållbarhet, som i sin tur är en viktig byggsten i den europeiska gröna given. Kommissionens förslag lades fram den 19 december 2022 och rådet fick mandat att inleda förhandlingar med Europaparlamentet den 30 juni 2023.
Föregående artikel Stöd för ren och modern sjöfart i EU
Nästa artikel Inspektioner på svenska arbetsplatser ska öka
Skriv ut
159 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.