X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

Strängare mål för CO2-utsläpp från nya fordon

Första förslaget om 55 %-paketet nu godkänt: strängare mål för CO2-utsläpp från nya personbilar och lätta lastbilar. Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär politisk överenskommelse om strängare utsläppsnormer för koldioxid för nya personbilar och lätta lastbilar. Syftet är att gå mot utsläppsfri mobilitet.

I avvaktan på ett formellt antagande har rådet och parlamentet enats om följande:

¤ Utsläppsminskningsmål för koldioxid på 55 % för nya personbilar och 50 % för nya lätta lastbilar senast 2030 jämfört med 2021 års nivåer.
¤ Utsläppsminskningsmål för koldioxid på 100 % för både nya personbilar och lätta lastbilar fram till 2035.

Incitamentsmekanismen kommer att behållas för utsläppsfria och utsläppssnåla fordon fram till 2030. Som en del av mekanismen kan en tillverkare som uppfyller vissa riktmärken för försäljning av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon belönas med mindre strikta koldioxidmål. Rådet och parlamentet har enats om att höja riktmärket till 25 % för personbilar och 17 % för lätta lastbilar till 2025.

Överenskommelsen innehåller skrivningar om koldioxidneutrala bränslen. Efter samråd med de berörda parterna ska kommissionen lägga fram ett förslag om registrering av fordon som uteslutande drivs med koldioxidneutrala bränslen efter 2035 i enlighet med EU-lagstiftningen, utanför tillämpningsområdet för standarderna för fordonsparken, och i överensstämmelse med EU:s klimatneutralitetsmål.

Överenskommelsen innehåller en översynsklausul som ska säkerställa att kommissionen 2026 gör en grundlig utvärdering av de framsteg som gjorts i riktning mot målen om en utsläppsminskning på 100 % och behovet av att se över målen med hänsyn till den tekniska utvecklingen, även vad gäller laddhybridteknik och vikten av en genomförbar och socialt rättvis övergång till noll utsläpp.

Dessutom innehåller överenskommelsen en skärpning av andra bestämmelser i förordningarna, t.ex:

¤ Att man minskar det tak för koldioxidkrediter som tillverkare kan få för miljöinnovationer som på ett kontrollerbart sätt minskar koldioxidutsläppen på väg upp till 4 g/km per år 2030–2034 (i dag 7 g/km per år).
¤ Kommissionen ska senast 2025 ta fram en gemensam EU-metod för att bedöma hela livscykeln för koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar som släpps ut på EU-marknaden, samt för bränslen och energi som förbrukas av dessa fordon. På grundval av denna metod får tillverkarna på frivillig basis rapportera till kommissionen om livscykelutsläppen från de nya fordon som de släpper ut på marknaden.

Överenskommelsen innehåller ett undantag för tillverkare av små volymer fram till utgången av 2035.
Föregående artikel Allmän inriktning för energiprestandadirektivet, EPBD
Nästa artikel Svensk industri ställer om
Skriv ut
113 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.