X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juli 2023

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Av de ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet som avgjordes av mark- och miljödomstolarna under 2022 fick 85 procent tillstånd. För miljöprövningsdelegationerna var motsvarande siffra 80 procent.

Naturvårdsverket har för tredje gången lämnat in statistik till regeringen om miljötillståndsprövningen. Resultatet bekräftar att en miljötillståndsprövning tar oftast mellan 11 och 15 månader, vilket även tidigare redovisningar visat på.

−Ibland framförs att miljöprövningsprocesserna tar väldigt lång tid. Statistikredovisningen är viktig för att nyansera den bilden. Majoriteten av alla verksamheter som söker tillstånd får också det inom 1,5 år, säger Lisa Johansson, tillförordnad enhetschef på miljöskyddsenheten.

En miljötillståndsprövning tar oftast mellan 11 och 15 månader

De flesta ansökningar om miljötillstånd prövas av länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer. Miljöprövningsdelegationerna har meddelat ett första avgörande för 489 ärenden under 2022 av vilka 391 ärenden fick ett beslut som innebär att tillstånd beviljades. Andelen beviljade ärenden i miljöprövningsdelegation under 2022 var därmed 80 procent. Handläggningstiden för ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet i miljöprövningsdelegation hade en median om 349 dagar under 2022.

Ansökningar om tillstånd till större verksamheter prövas av någon av de fem mark- och miljödomstolarna. Under 2022 meddelade mark- och miljödomstolarna ett första avgörande för 62 mål om tillstånd. Av dessa fick 53 mål ett beslut som innebär att ansökan om tillstånd beviljades, vilket motsvarar 85 procent. Här var medianvärde 474 dagar. Mark- och miljödomstolarna avgjorde även 222 mål om vattenverksamheter under 2022 där medianen för handläggningstiden var 354 dagar, vilket är något snabbare än prövningarna av miljöfarlig verksamhet.

Handläggningstiden för överklagade mål avser tidsåtgången från ansökan i första instans till dess ett slutligt avgörande i överinstans får laga kraft. För miljöfarlig verksamhet som prövats i mark- och miljödomstol i första instans och Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i andra instans var handläggningstiden i median 961 dagar och för vattenverksamhet 789 dagar. För mål som inletts i miljöprövningsdelegation och fått slutligt avgörande i mark- och miljödomstol eller MÖD under 2022 var medianen för handläggningstiden 725 dagar.

Likheter mellan prövningar som tar längre tid

Det finns olika faktorer som kan bidra till en längre handläggningstid. En ny verksamhet som påverkar tidigare opåverkad mark är ett exempel. Intressekonflikter påverkar också tiden det tar att komma fram till ett beslut. Det samma gäller om det är många enskilda sakägare som berörs eller om verksamheten berörs av ny lagstiftning där det saknas praxis. Flera parter deltar i prövningsprocessen och handläggningstiderna är beroende av alla parters insats och delaktighet.

Detta ingår i statistiken

Statistiken omfattar antal mål och ärenden samt handläggningstider för:

- mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som prövas av mark- och miljödomstol i första instans
- ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av miljöprövningsdelegation
- överklagade mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

Handläggningstider anges i dagar från det att ansökan inkommit till dess att beslut fattats i första instans samt i förekommande fall i överinstans. Tid för samråd ingår inte i statistiken.

Sammanställningen bygger på statistik som Domstolsverket och länsstyrelserna tagit fram till Naturvårdsverket. Statistiken tar upp mål och ärenden som avgjorts under 2022 men ansökningarna har i flera fall lämnats in under tidigare år.
Föregående artikel Gränsvärde för PFAS i några livsmedel
Nästa artikel Transport av avfall
Skriv ut
181 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.