X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2024

Uppdaterade regler för industriutsläpp

EU rådet har antagit det reviderade direktivet om industriutsläpp och förordningen om inrättande av en portal för industriutsläpp – två kompletterande rättsakter som har som mål att reglera och övervaka industriverksamheters miljöpåverkan.

De nya reglerna ska förbättra skyddet av människors hälsa och miljön genom att minska de skadliga utsläppen från industrianläggningar och samtidigt bidra till energieffektivitet, en cirkulär ekonomi och utfasning av fossila bränslen.

De ska också förbättra rapporteringen av miljödata genom att uppgradera det befintliga europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar och skapa en mer heltäckande och integrerad portal för industriutsläpp.

Utvidgat tillämpningsområde ger färre industriutsläpp

Direktivet om industriutsläpp är det viktigaste EU-instrumentet för reglering av föroreningar från industrianläggningar, däribland intensiv djuruppfödning. Anläggningar som regleras av det befintliga direktivet – inklusive kraftverk, raffinaderier och avfallshantering – står för omkring 40 % av utsläppen av växthusgaser och 20 % av utsläppen av föroreningar till luft och vatten.

För att minska industriutsläppen ytterligare omfattar det reviderade direktivet fler storskaliga jordbruksföretag med intensiv djurhållning, inklusive svin- och fjäderfäföretag. Gruvdrift och storskalig tillverkning av batterier tas också med i direktivet. Efter en översyn av kommissionen kan tillämpningsområdet utvidgas till att även omfatta industrimineraler.

Mindre byråkrati genom e-tillstånd

Tillstånd krävs för anläggningar eftersom de måste visa att de följer de nuvarande reglerna om minskning av industriutsläpp, bland annat lämpliga åtgärder och gränsvärden för utsläpp.

Det nya direktivet ska göra tillståndsprocessen effektivare och mindre betungande genom att t.ex. ålägga medlemsländerna att skapa ett elektroniskt tillståndssystem (e-tillstånd) senast 2035.

Effektiv verkställighet och påföljder

Medlemsstaterna ska införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder vid bristande efterlevnad av direktivet. Vid allvarliga överträdelser kan verksamhetsutövarna åläggas att betala straffavgifter på upp till minst 3 % av sin årsomsättning i unionen.

Genom direktivet införs också en rätt för personer vars hälsa har påverkats att begära ersättning från dem som bryter mot direktivet.

Information och allmänhetens deltagande

Genom förordningen, som formellt antogs i dag, inrättas en ny portal för mer omfattande och integrerad information om industriutsläpp, som ersätter det befintliga europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar.

Med hänsyn till den europeiska gröna givens nollutsläppsambitioner ska den nya portalen förbättra allmänhetens tillgång till information om industriutsläpp och förenkla allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet, bland annat identifiering av föroreningskällor.
Föregående artikel Koldioxidlagring i nordeuropa
Nästa artikel Utsläppsgränser för personbilar, skåpbilar och lastbilar
Skriv ut
44 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.