X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter oktober 2017

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.

Flera föreskrifter handlar i enstaka paragrafer om det föreskriftens titel anger, i övrigt är det mer generellt hållna regler. Många regler överlappar idag varandra och en del föreskrifter är svåra att förstå eller togs fram för länge sedan och behöver moderniseras.

Regelförnyelsen ska göra det lättare att få överblick och förenkla för användarna att förstå reglerna och vad som gäller. Reglerna behöver också vara anpassade till hur arbetsplatser fungerar idag och i framtiden. Förändringen ska också innebära målgruppsanpassad information och användarvänliga digitala lösningar.

De existerande reglerna ska samlas i ett fåtal övergripande föreskrifter med olika teman. Dessa ska inledas med allmänna bestämmelser som är gemensamma för temat oavsett bransch, sedan övergå till mer konkreta regler och slutligen ta upp specifika förhållanden som kan gälla till exempel arbete med ett enskilt ämne.

Som exempel kan regler om en viss risk inledas med regler för hur man ska göra riskbedömningar utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att övergå till olika riskområden som fall och kemiska hälsorisker och sedan till sist landa i bestämmelser för hur man ska hantera ett specifikt ämne som till exempel asbest.

En ny regelstruktur kan sjösättas tidigast mot slutet av 2020. Hur regelstrukturen kommer att se ut beslutas i början av 2018. Regelöversynen pågår och revideringar sker fortlöpande.

Arbetsmarknadens parter är viktiga i detta arbete och kommer att fortsätta vara involverade. En slutrapport om regelförnyelsen kommer att presenteras i november, och arbetsgivare och arbetstagare kommer att ges möjlighet att komma med synpunkter.
Föregående artikel Utredning om ett arbetsliv i förändring
Nästa artikel Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet
Skriv ut
1274 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.