X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juni 2023

Bättre uppgifter om miljöutsläpp från industrier

EU rådet har enats om sitt förhandlingsmandat om ett förslag till förordning om rapportering av miljöuppgifter från industrianläggningar och inrättande av en portal för industriutsläpp.

Förslaget syftar till att uppgradera det befintliga europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar för att inrätta en mer omfattande och integrerad portal för industriutsläpp.

Huvudsyftet med översynen är att göra framsteg mot den gröna givens nollförorenings ambition genom att ge allmänheten tillgång till en mer integrerad och enhetlig datauppsättning om viktiga miljöutsläpp från industrianläggningar.

Förhandlingsmandatet kommer att ligga till grund för rådets förhandlingar med Europaparlamentet om den slutliga utformningen av lagstiftningen.

Ny och förbättrad portal för industriutsläpp

Den nya förordningen syftar till att säkerställa en bättre anpassning till direktivet om industriutsläpp och annan relaterad miljölagstiftning, när det gäller den verksamhet och de föroreningar som omfattas och när det gäller rapporteringsnivån.

Den ska även innehålla uppgifter om de berörda anläggningarnas användning av vatten, energi och råvaror för att möjliggöra övervakning av framstegen mot en cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

Förslaget syftar också till att åtgärda de nuvarande bristerna i genomförandet av förordningen om ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar, främst när det gäller rapportering, metod och användning av uppgifter.

Rådets viktigaste ändringar


Rådet instämmer i förslagets huvudmål, samtidigt som det gör vissa detaljerade ändringar av det.

I sitt förhandlingsmandat begränsar rådet den administrativa bördan och optimerar rapporteringens mervärde. Syftet med förordningen är att öka öppenheten och förtydliga vissa definitioner.

Rådet begränsar också kommissionens befogenhet att anta delegerade akter för att ändra tillämpningsområdet för de verksamheter och föroreningar som omfattas av förordningen samt de tillämpliga tröskelvärdena i bilaga I (avseende verksamheter som kräver rapportering över fastställda tröskelvärden) och II (avseende föroreningar som måste rapporteras över fastställda tröskelvärden).

I stället för enbart delegerade akter väljer kommissionen en blandad strategi med delegerade akter i vissa fall och beslutsfattande av rådet och parlamentet i andra fall.

Medlemsländerna anpassar bestämmelserna om sanktioner till sin ståndpunkt om direktivet om industriutsläpp, nämligen att införa den flexibilitet som krävs för att medlemsländerna ska kunna anpassa bestämmelserna till sina olika nationella rättssystem och ta hänsyn till att förordningen endast reglerar rapporteringsaspekter.

Rådet förlänger förordningens ikraftträdande med två år, så att medlemsländerna får tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya reglerna.

Vad händer nu?

Rådet och parlamentet kommer att inleda förhandlingar för att enas om den slutliga utformningen av lagstiftningen. Resultatet av förhandlingarna måste sedan antas formellt av både rådet och parlamentet.

Bakgrund

Kommissionen antog förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av miljöuppgifter från industrianläggningar och inrättande av en portal för industriutsläpp den 5 april 2022.

Förslaget ändrar och förbättrar det befintliga europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar.

Registret ger allmänheten tillgång till viktiga miljödata från industrianläggningar i EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Serbien och Storbritannien.
Den uppdateras årligen med uppgifter från omkring 35 000 industrianläggningar som omfattar 65 ekonomiska verksamheter. Dessa uppgifter omfattar 91 viktiga föroreningar som tungmetaller, bekämpningsmedel, växthusgaser och dioxiner.

Registret är nära kopplat till direktivet om industriutsläpp, med rapporteringskrav för utsläpp och överföringar av föroreningar i linje med de tillståndsvillkor som fastställs i direktivet.
Föregående artikel Exponering för kemikalier på arbetsplatsen
Nästa artikel Utförligare hållbarhetsinformation från företagen
Skriv ut
149 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.